Slide 1

Φόρμα σύνδεσης

Απολογισμός Έργου Δ' Τριμήνου 2014

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015 10:15

Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 ταυτίζεται με την εκλογή, συγκρότηση, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας των νέων Οργάνων στην ΠΕΔ ΑΜ-Θ για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Πιο συγκεκριμένα:

• Την 3η Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) εκλογής των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ) της ΠΕΔ.
• Την 10η Οκτωβρίου 2014 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα. Στην ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν και τα υπόλοιπα δύο μέλη που συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ)
• Την 13η Οκτωβρίου 2014 συγκροτήθηκε σε σώμα το ΕΣ με την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι λήξης του 2014 το ΔΣ συνεδρίασε 3 φορές (31/10, 2/12, 17/12) και η ΕΕ αντιστοίχως 3 φορές (31/10, 24/11,12/12), ενώ παράλληλα ο Πρόεδρος παρέστη σε πέντε (5) συνεδριάσεις του ΔΣ της ΚΕΔΕ και μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ αλλά και αντιπρόσωποι της ΠΕΔ στη ΓΣ της ΚΕΔΕ παρέστησαν σε συζητήσεις που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ και οι οποίες αφορούσαν στην χρηματοδότηση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015 και στην χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων από την ΤΑ. Με σχετικές Αποφάσεις της ΕΕ ορίσθηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ σε 27 Επιτροπές και Συμβούλια και με Απόφαση του ΔΣ αντιστοίχως, στα ΔΣ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων των ΤΟΠΣΑ «ΑΝΑΣΑ» και «ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων του νέου Προέδρου με τα υπηρεσιακά στελέχη της ΠΕΔ για την ενημέρωσή του και τον προγραμματισμό των πρώτων ενεργειών σε σχέση πάντα με το ρόλο της ΠΕΔ.


ΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ–ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΔ

 1. Αναγνωρίστηκε εξ’ αρχής η ιδιαίτερη σημασία της ενημέρωσης και συμμετοχής όλων των Δημάρχων, ακόμη και των μη μελών του ΔΣ της ΠΕΔ, καλώντας τους συστηματικά στις συνεδριάσεις του ΔΣ αλλά και προτρέποντας τους να υποβάλουν προς συζήτηση και διερεύνηση λύσης μέσω της συλλογικής υποστήριξης όλα τα θέματα που τους απασχολούν και έχουν τοπική ή διαδημοτική διάσταση. Στόχος είναι μέσω της συζήτησης των θεμάτων αυτών, αλλά και άλλων μειζόνων που αναφέρονται στη συνέχεια, να αρχίσει να κατακτάται και να εμπεδώνεται η περιφερειακή συνείδηση μεταξύ των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
 2. Αναλήφθηκε πρωτοβουλία για τη συλλογική υποστήριξη των ΟΤΑ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, ως προς την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που υποχρεούνται οι Δήμοι να συντάξουν για τη νέα δημοτική περίοδο. Η πρωτοβουλία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ υιοθετήθηκε από το σύνολο των ΠΕΔ της Χώρας και προγραμματίζονται στο πλαίσιο αυτής τρεις (3) ημερίδες ενημέρωσης των αρμόδιων στελεχών των ΟΤΑ αλλά και των υπευθύνων αιρετών (Δημάρχων – Αντιδημάρχων) με την παράλληλη λειτουργία Helpdesk για την παροχή κάθε βοήθειας που τυχόν ζητηθεί.
 3. Καταγράφηκε η αναγκαιότητα ενημέρωσης – επιμόρφωσης των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών των Δήμων που χειρίζονται τα θέματα που σχετίζονται με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και προς τούτο αποφασίστηκε και προγραμματίζεται η διοργάνωση σχετικής επιμορφωτικής ημερίδας.
 4. Ξεκίνησε, σε συνέχεια των προαναφερθέντων, ενδελεχής διερεύνηση των αναγκών που έχουν και ιεραρχούν ως άμεσης προτεραιότητας οι Δήμοι, η οποία θα ολοκληρωθεί με επιτόπιες επισκέψεις των επιστημονικών στελεχών της ΠΕΔ, προκειμένου να διαμορφωθεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ. Η τελική διατύπωση του προγράμματος δράσης θα οριστικοποιηθεί μετά από συζήτηση στα συλλογικά όργανα της ΠΕΔ.
 5. Απεστάλη προς το ΥΠΕΣ και την ΚΕΔΕ επιστολή που αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών προκειμένου να συνεχίσει να επέχει θέση άδειας λειτουργίας των δομών αυτών η συστατική πράξη ίδρυσής τους. Η σχετική πρόταση της ΠΕΔ ΑΜΘ υιοθετήθηκε από την ΚΕΔΕ και το ΥΠΕΣ που προχώρησε σε σχετική νομοθετική ρύθμιση.
 6. Υποστήριξε μέσω σχετικής Απόφασης του ΔΣ τις προτάσεις της ΚΕΔΕ που αφορούν στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΤΑ, ως προς το πλαίσιο χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2015, με απώτερη επιδίωξη την αποφυγή περαιτέρω συρρίκνωσης των οικονομικών πόρων της ΤΑ.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΔ

 1. Διαμορφώθηκε ένα πρώτο πλαίσιο σε επίπεδο θεματολογίας, ενεργειών και στόχων προς επίτευξη, που αφορούν στη συνεργασία Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης λαμβάνοντας υπόψη ότι «μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου, κοινών συμφωνιών καθώς και με τον συντονισμό κοινών δράσεων» (άρθρο 4 – Ν. 3852/2010) και για την προώθηση της συνεργασίας αυτής απέστειλε σχετική επιστολή στον Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
 2. Αποτυπώθηκε με λεπτομέρεια η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τα εν γένει θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων, με στόχο τη διερεύνηση των ζητημάτων που θα μπορούσε η ΠΕΔ να υποστηρίξει τη ΔΙΑΑΜΑΘ (Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην ΠΑΜ-Θ) προκειμένου να προωθηθεί η περαιτέρω υλοποίηση αυτών. Το θέμα συζητήθηκε στο ΔΣ και λήφθηκε σχετική Απόφαση.
 3. Αναλήφθηκε πρωτοβουλία και διοργανώθηκε ημερίδα εργασίας με την παρουσία του αρμόδιου Ειδικού Γραμματέα, για τη σημασία και το ρόλο των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα) ως χρηματοδοτικού εργαλείου για την υλοποίηση έργων των ΟΤΑ, στην οποία συμμετείχαν αιρετοί και υπηρεσιακά στελέχη από τους Δήμους και την ΠΑΜ-Θ.
 4. Υπήρξε διεξοδική συζήτηση στο ΔΣ για το θέμα της ενεργοποίησης των ΟΤΑ και της εν γένει συμμετοχής της ΤΑ στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ και Τομεακά Προγράμματα) κατά τη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Άξιο αναφοράς αποτελεί το στοιχείο ότι αναγνωρίστηκε η ανάγκη για μία κατά το δυνατόν συλλογικότερη στάση της ΤΑ ως προς τις επιδιώξεις που πρέπει να θέσει τόσο ως προς το ΠΕΠ όσο και ως προς τα Τομεακά Προγράμματα άμεσου ενδιαφέροντος της ΤΑ και προς τούτο εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και τα επιστημονικά στελέχη της ΠΕΔ να εξειδικεύσουν τις περαιτέρω ενέργειες.
 5. Αναλήφθηκε πρωτοβουλία καταγραφής και αποτύπωσης των επιμέρους ζητημάτων που απασχολούν τους ΟΤΑ της ΠΑΜ-Θ και σχετίζονται με τη διέλευση του διαδριατικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (TAP), προκειμένου μέσω συλλογικών διαδικασιών να επιτευχθεί η βέλτιστη επιδιωκόμενη λύση αυτών. Το θέμα αυτό συζητήθηκε ως τακτικό θέμα στο ΔΣ της ΠΕΔ.
 6. Διατυπώθηκε μετά από συζήτηση στο ΔΣ και εκδόθηκε ψήφισμα που αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ, ζητώντας την απαγόρευση μεταβίβασης της κυριότητας σε οποιονδήποτε τρίτον όλων των ακινήτων που βρίσκονται σε χρήση από τους Δήμους αλλά και αυτών των ακινήτων που αποδεδειγμένα προτίθενται οι Δήμοι να προβούν σε αξιοποίησή τους.
 7. Απεστάλη επιστολή προς την ΚΕΔΕ, μετά από συζήτηση σε διευρυμένο ΔΣ με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων, για το θέμα της διευθέτησης των βοσκοτόπων στα όρια των Δήμων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ όπου ζητήθηκε η διαδικασία κατανομής τους να συνεχίσει να γίνεται από τις κατά τόπους ΕΑΣ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 8. Συνεχίσθηκε η υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Προγράμματος “MARAKANDA”, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Θαλάσσιας Λεκάνης της Μεσογείου (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN) 2007-2013 καθώς και του Προγράμματος “FIGARO” το οποίο χρηματοδοτείται από την Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7-Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα).
 9. Συνεχίσθηκε η υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) με τίτλο «Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών – ανέργων και νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα» - «ΑΝΑΣΑ» (διενέργεια δύο εκδηλώσεων-εργαστηρίων, παραγωγή υλικού κλπ). 
 10. Διερευνήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης ιδεών που αφορούν στη Κοινωνική Οικονομία και στη Κοινωνία της Πληροφορίας και σχετίζονται άμεσα με το ρόλο και τις αρμοδιότητες των φορέων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα διερευνάται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT ΙΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ΟΤΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ αλλά και τις προτεραιότητες που συνολικά η ΤΑ θέτει. Τέλος, σε συνέχιση του προβληματισμού που αναπτύχθηκε κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, διερευνάται με εντατικό πλέον τρόπο η δυνατότητα σύστασης Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι που θέτει η ΤΑ σε θέματα διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.