Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 27 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος , θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις αντίστοιχες Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων του άρθρου 221 παρ. 8ββ και στ΄ του Ν. 4412/2016:

1) Για κάθε Δήμο ευθύνης της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, για το έτος 2017, από τα αντίστοιχα μητρώα.

2) Για τις Επιτροπές Διαγωνισμών ΄Εργων της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης για το έτος 2017, από το μητρώο προσώπων του Δήμου Ξάνθης (Σχετικά τα Α.Π 542/10-2-2017 και 1243/21-3-2017 αιτήματα αυτής).

3) Για την Επιτροπή Διαγωνισμού του ΄Εργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΖΩΝΗ 3» της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Δράμας, από το μητρώο προσώπων του Δήμου Δράμας (Σχετικό το Α.Π 2469/27-03-2017 αίτημα αυτής).

4) Για την Επιτροπή Διαγωνισμού του ΄Εργου « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού ΔΕΥΑ Κομοτηνής» (Σχετικό Α.Π 2993/24-4-2017 αίτημα αυτής).

5) Για τις Επιτροπές Διαγωνισμών ΄Εργων της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για το έτος 2017, από το μητρώο προσώπων του Δήμου Κομοτηνής (Σχετικό το Α.Π 941/31-3-2017 αίτημά της).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ