Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 30 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το μητρώο προσώπων του Δήμου Κομοτηνής, για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων των ΟΤΑ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του ΄Εργου «Δίκτυο ακαθάρτων Φαναρίου, Αρωγής και Παραλίας Μέσης του Δήμου Κομοτηνής», προϋπολογισμού 9.543.311,21€ πλέον ΦΠΑ, της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κομοτηνής, κατόπιν του Α.Π 6034/4-8-2017 αιτήματος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8ββ και στ΄ του Ν. 4412/2016 και την 11/2017(ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β) απόφαση του Δ.Σ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ