Φόρμα σύνδεσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 16-04-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.10 στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από τα μητρώα προσώπων σύμφωνα με το αριθμ. 3 σχετικό (11/2017(ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β) για την ανάδειξη  ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων των ΟΤΑ, στις παρακάτω Επιτροπές Διαγωνισμών ΄Εργων (ΕΔΕ)  των φορέων οι οποίοι υπέβαλαν αιτήματα για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8, 8β, 8ββ και στ΄ του Ν. 4412/2016: 

Α) ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΚΛΗΡΩΣΗΣ)

Β) ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ, ΜΙΑ (1) ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΔΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ