Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.15 στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Νέστου, στη Χρυσούπολη, έδρα του Δήμου και στο χώρο της  αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  αυτού ( Δ/νση: Δημαρχείο,  Πρεμετής 64200, Χρυσούπολη ), όπου θα συνεδριάσει το Δ.Σ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ,  θα διενεργηθεί δημόσια   κλήρωση  από το μητρώο προσώπων που καταρτίσθηκε για τον Δ. Ξάνθης, σύμφωνα με το  αριθμ. 3 σχετικό ( 11/2017(ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β), για την ανάδειξη  ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων των ΟΤΑ,  στην Επιτροπή δημοπράτησης του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο», προϋπολογισμού 3.100.000,00€, με αναθέτουσα αρχή τη  ΠΕ Ξάνθης Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων , Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, , σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8,  του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 107 παρ. 1 του Ν. 4530/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ