Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 18 Μαρτίου 2019 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 14.10΄   στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος  , θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από τα Μητρώα Προσώπων (3 σχετικό-α/α11/2017 ΔΣ ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β), για την ανάδειξη  ενός (1)  τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα συμμετέχουν , ως εκπρόσωποι των ΟΤΑ, στις παρακάτω Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄)» μετά την υποβολή σχετικών αιτημάτων των αρμόδιων φορέων (Σχετ:5-11):

 1. Στις Επιτροπές Διαγωνισμών  Δημοσίων  Έργων  που θα συγκροτηθούν για το έτος 2019 από την Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης  Ορεστιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο), από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Ορεστιάδας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός της, με το Α.Π 19/10-01-2019 έγγραφο.

2. Στην  Επιτροπή Διαγωνισμού Ετήσιας Βάσης (για το έτος 2019) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Κομοτηνής,  κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός της, με το Α.Π 1454/12-3-2019 έγγραφο.

3. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου« Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από γεωτρήσεις περιοχής Καρακάξας έως τις δεξαμενές Νικήσιανης», προϋπολογισμού 1.897.000,00 με ΦΠΑ  με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Παγγαίου, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Παγγαίου, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός του, με το Α.Π 1909/8-2-2019 έγγραφο.

4. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου«Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών-επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας» προϋπολογισμού 1.550.000€ με  ΦΠΑ από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Καβάλας,  με αναθέτουσα αρχή την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας/Διεύθυνση Τεχνικών ΄Εργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών ΄Εργων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός της με το Α.Π 02/667/11-02-2019 έγγραφο.  

5. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου« Ε.Ε.Λ ΣΕΛΕΡΟΥ» με προϋπολογισμό 3.100.000,00€ με ΦΠΑ 24%, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Αβδήρων, με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Αβδήρων/Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός του, με το Α.Π 2016/13-2-2019 έγγραφο.

6. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου« ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΕΧΩΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 2.220.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Αβδήρων/Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Αβδήρων κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός του, με το Α.Π 2062/13-2-2019 έγγραφο.

7. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες » προϋπολογισμού 2.900.000,00€ με ΦΠΑ, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, με αναθέτουσα αρχή το Δ.Αλεξ/λης Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Κτιριακών ΄Εργων & Υπαίθριων Χώρων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός του, με το Α.Π 7297/12-3-2019  έγγραφο, μετά την έγκριση για εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησης του θέματος από το ΔΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ