Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 22 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από τα Μητρώα Προσώπων (3 σχετικό-α/α11/2017 ΔΣ ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β), για την ανάδειξη  ενός (1)  τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα συμμετέχουν , ως εκπρόσωποι των ΟΤΑ, στις παρακάτω Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄) μετά την υποβολή σχετικών αιτημάτων των αρμόδιων φορέων (Σχετ:5-7):

1. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση των υποδομών δικτύων ύδρευσης οικισμών Μενοικίου Δήμου Προσοτσάνης», προϋπολογισμού 3.145.161,29€ με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Προσοτσάνης/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,  κατόπιν υποβολής του Α.Π 2891/18-03-2019 αιτήματός του, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Προσοτσάνης.

2.Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης», προϋπολογισμού 1.120.000,00€, με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Προσοτσάνης/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  κατόπιν υποβολής του Α.Π 3607/3-04-2019 αιτήματός του, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Προσοτσάνης.

3. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου«Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης λυμάτων Ποτού-Πευκαρίου (Β΄Φάση)» με προϋπολογισμό 1.595.000,00€ πλέον ΦΠΑ με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Θάσου/Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσιών, κατόπιν υποβολής του Α.Π 3731/04-04-2019 αιτήματός του, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Θάσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ