Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 23 Ιουλίου 2019 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13.15΄   στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από τα Μητρώα Προσώπων (3 σχετικό-α/α11/2017 ΔΣ ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β), για την ανάδειξη  ενός (1)  τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα συμμετέχουν , ως εκπρόσωποι των ΟΤΑ, στις παρακάτω Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ. Α΄) όπως τροπ/κε και ισχύει, μετά την υποβολή σχετικών αιτημάτων των αρμόδιων φορέων (Σχετ:5-7):

1. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ », προϋπολογισμού 2.915.000 ,00€ (πλέον Φ.Π.Α) με αναθέτουσα αρχή τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ)/Τεχνική Υπηρεσία   κατόπιν υποβολής του Α.Π 3085/03-07-2019-2019 αιτήματός της, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

2.Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 1.340.000,00€ με αναθέτουσα αρχή με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Κομοτηνής/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   κατόπιν υποβολής του Α.Π 15730/10-6-2019 αιτήματός του, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Κομοτηνής.

3. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟ51 Β.ΕΒΡΟΥ », προϋπολογισμού 1.500.000,00€  (με ΦΠΑ), με   αναθέτουσα αρχή τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  κατόπιν υποβολής του Α.Π Η-5675/02-07-2019 αιτήματός της,από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

4. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Β΄ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΤΗΣ»  προϋπολογισμού 1.161.031,39€ (πλέον  ΦΠΑ ) με αναθέτουσα αρχή το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ, κατόπιν υποβολής του Α.Π 1055/11-7-2019 από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Καβάλας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ