Φόρμα σύνδεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ 75/2011 ΦΕΚ 182/22-08-2011 τ. Α΄ «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε   με το Π.Δ 94/2019 ΦΕΚ 157/11-10-2019 τ. Α΄ και  την παράγραφο 10 του άρθρου 229 του Ν. 4635/2019 ΦΕΚ 167/30-10-2019 τ. Α΄,  συγκαλούμε  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ), Δημάρχους (αυτοδίκαια) και εκλεγέντες  Δημοτικούς Συμβούλους, να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει στις 10 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα 13.00΄ στην Κομοτηνή, στο ξενοδοχείο Chris & Eve (3ο  χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κομοτηνής –Αλεξανδρούπολης), για την εκλογή  των  νέων συλλογικών οργάνων της, Διοικητικού και  Εποπτικού  Συμβουλίου,  καθώς και των εκπροσώπων  αυτής στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), δημοτικής περιόδου 2019-2023.

Οι εκλέκτορες θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου  καθώς και  διπλώματος οδήγησης,  σε ισχύ.

Οι Δήμαρχοι, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ, οφείλουν να κοινοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους εκλεγέντες εκπροσώπους των Δήμων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ 75/11(ΦΕΚ 182/22-8-2011τ.Α΄) « Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» . 

Επισημαίνεται ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του Π.Δ  75/11 (ΦΕΚ 182/22-8-2011τ.Α΄) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» οι υποψηφιότητες για τα συλλογικά όργανα της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ  και τους εκπροσώπους της, στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε, υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, Δήμαρχο Κομοτηνής  κ. Ι. Γκαράνη ( παρ. 1 του άρθρου 4 Π.Δ 94/2019 ΦΕΚ 157/11-10-2019 τ. Α ), επί ποινή αποκλεισμού,  μέχρι τη δέκατη πέμπτη ώρα ( 15η) της προηγούμενης  ημέρας των εκλογών.   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ιωάννης Γκαράνης

Δήμαρχος Κομοτηνής