Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 10-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30   στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος  , θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη  ενός (1)  τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως εκπρόσωποι των ΟΤΑ, στις παρακάτω Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ. Α΄) όπως τροπ/κε και ισχύει, μετά την υποβολή σχετικών αιτημάτων των αρμόδιων φορέων: 

1.ΣτηνΕπιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Δ.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» με προϋπολογισμό 1.224.193,54 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%) του  Δήμου Καβάλας /Τμήμα Μελετών και Έργων  κατόπιν υποβολής του Α.Π 39994/6-12-2019 αιτήματός του, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Καβάλας.

2.ΣτηνΕπιτροπή Διαγωνισμού του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 1.120.000,00€  του Δήμου Προσοτσάνης/ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, κατόπιν υποβολής του Α.Π 13911/3-12-2019  αιτήματός του, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Προσοτσάνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ