Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 10-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη  ενός (1)  τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως εκπρόσωποι των ΟΤΑ, στην παρακάτω Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ. Α΄) όπως τροπ/κε και ισχύει, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος της ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ :

 1. Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων τ.δ Ν. Καρυάς με σύστημα αναρρόφησης» με προϋπολογισμό 2.700.000,00 € της ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ κατόπιν υποβολής του Α.Π 2335/5-12-2019 αιτήματός της, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Νέστου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ