Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ (7η/2020)

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020 07:16

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7η /2020

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε δια περιφοράς συνεδρίαση στις 9 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 9.30 έως 10.00΄ με την παράκληση να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους, μέχρι την ώρα έναρξης, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Καβάλας , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας-Περιοχή Κηπούπολης πόλης Καβάλας» , προϋπολογισμού 2.530.000,00€ πλέον ΦΠΑ, με αναθέτουσα αρχή της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας κατόπιν υποβολής του Α.Π: 1729/25-5-2020 αιτήματός της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 περ. β΄ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ