Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7η /2023

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ σε τακτική συνεδρίαση στις 31 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί   μέσω τηλεδιάσκεψης  σύμφωνα με   τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3  του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:

       -Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  1. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκεαπό την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο  Ορεστιάδας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού  του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΠΑΡΑΣ-ΖΩΝΗΣ») του Υπουργείου Πολιτισμού/ΓΔΑΜ και Έργων, Δ/νση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων  κατόπιν υποβολής του Α.Π3003/7-6-2023  αιτήματός του,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8  του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄), όπως τροπ/κε και ισχύει.
  1. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκεαπό την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Παγγαίου, στην Επιτροπή Διαγωνισμού  του έργου « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΡ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ » προϋπολογισμού 2.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Παγγαίου   (Δ.Ε.Υ.Α.Π) κατόπιν υποβολής του Α.Π 4485/10-07-2023 εγγράφου από τον παραπάνω Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8β, ββ  του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄), όπως τροπ/κε και ισχύει.
  1. Αποδοχή Τακτικής οικονομικής ενίσχυσης  από τους ΚΑΠ ύψους 164.301,00 €, έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2023.   
  1. Έγκριση Έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου Α΄ και Β΄ τριμήνου οικ. Έτους 2023.
  1. Αίτημα Δήμου Προσοτσάνης    για συνδιοργάνωση   με την  ΠΕΔ ΑΜ-Θ εκδήλωσης στο πλαίσιο της 27ης ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ για το τρέχον έτος.
  1. Αίτημα Δήμου Σαμοθράκης   για συνδιοργάνωση με την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ εκδήλωσης  (συναυλία παραδοσιακής μουσικής) για το καλοκαίρι 2023 .
  1. Επικύρωση ενέργειας Προέδρου  Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ πραγματοποιθείσα  λόγω κατεπείγοντος, σχετική με τη διαβίβαση στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης απόψεων των Δήμων Ν. Ξάνθης, επί των προτεινομένων θερινών δρομολογίων 2023 Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν.Ξάνθης.

-Εισηγητής των θεμάτων είναι ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, Β. Μαυρίδης – Δήμαρχος Ορεστιάδας, με την επικουρία του κατά περίπτωση αρμοδίου υπαλλήλου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ