Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 16-11-2018,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.15΄ στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος,  θα διενεργηθεί δημόσια   κλήρωση  από τα μητρώα προσώπων  σύμφωνα με το  αριθμ. 3 σχετικό ( 11/2017(ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β) για την ανάδειξη  ενός (1)  τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων των ΟΤΑ,  στις παρακάτω  Επιτροπές Διαγωνισμών ΄Εργων (ΕΔΕ)  των φορέων οι οποίοι υπέβαλαν αιτήματα για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8, 8β, 8ββ και στ΄ του Ν. 4412/2016::

Α) ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ.
Α.1.) Για την Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο 57 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΙ.ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΩΛΑΚΑ» προϋπολογισμού 3.000.000,00 με ΦΠΑ με αναθέτουσα αρχή την ΠΑΜ-Θ -Π.Ε Δράμας Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Αρ. Πρωτ: 6295/01-10-2018 αίτημά της).

Α.2 Για την Επιτροπή Διαγωνισμού του ‘Εργου «ΒΙΟΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ» προϋπολογισμού 3.266.129,03 χωρίς ΦΠΑ, με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Δράμας Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών-Κτιριακών ΄Εργων και Σηματοδότησης (31053/17-10-2018 αίτημά του).

Β) Στην περίπτωση έγκρισης από το ΔΣ του αιτήματος (5ο θέμα ΗΔ) της κ. Δημούδη Χρυσούλας Δημοτικής Συμβούλου Ξάνθης ορισθείσας μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο» της ΠΑΜΘ- Π.Ε Ξάνθης, Δ/νσης Τεχνικών ΄Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, για απαλλαγή της, θα ακολουθήσει διαδικασία κλήρωσης για αντικατάστασή της από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Ξάνθης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ