Φόρμα σύνδεσης

Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 09:05

Σύμφωνα με το 6ο Πρακτικό της συνεδρίασης της ΠΕΔ ΑΜΘ που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την περίοδο 2014 - 2019 είναι το ακόλουθο:

Λαμπάκης Ευάγγελος

Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Τσανάκα Δήμητρα

Δήμαρχος Καβάλας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος

Δημοτικ. Σύμβουλος Προσοτσάνης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

Μαμσάκος Χριστόδουλος

Δήμαρχος Δράμας

ΜΕΛΟΣ

Αναστασιάδης Φίλιππος

Δήμαρχος Παγγαίου

ΜΕΛΟΣ

Μαυρίδης Βασίλειος

Δήμαρχος Ορεστιάδας

ΜΕΛΟΣ

Δαλακάκης Δημήτριος

Δήμαρχος Δοξάτου

ΜΕΛΟΣ

Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος

Δήμαρχος Θάσου

ΜΕΛΟΣ

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος Αβδήρων

ΜΕΛΟΣ

Γιαννόπουλος Βασίλειος

Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου

ΜΕΛΟΣ

Καδή Ισμέτ

Δήμαρχος Ιάσμου

ΜΕΛΟΣ

Τσομπανόπουλος Ευάγγελος

Δήμαρχος Νέστου

ΜΕΛΟΣ

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα

Δήμαρχος Παρανεστίου

ΜΕΛΟΣ

Καζάκου Φελίνα

Δημοτική Σύμβουλος Κομοτηνής

ΜΕΛΟΣ

Τσέπελης Εμμανουήλ

Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης

ΜΕΛΟΣ

Φιλόσογλου Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας

ΜΕΛΟΣ

Γραβάνης Αντώνιος

Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής

ΜΕΛΟΣ

Γκαράνης Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής

ΜΕΛΟΣ

Σιμιτσής Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας

ΜΕΛΟΣ

Τσολακίδης Βασίλειος

Δημοτικός Σύμβουλος Αβδήρων

ΜΕΛΟΣ

Μιχαηλίδης Παύλος

Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης

ΜΕΛΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο -Λειτουργία, Αρμοδιότητες
 • Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΠΕΔ-ΑΜΘ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα της ΠΕΔ-ΑΜΘ ή σε άλλη πόλη της Περιφέρειας ύστερα από σχετική απόφαση του.
 • Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των μελών του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 • Το ΔΣ έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το ΔΣ δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) των μελών του.
 • Το ΔΣ παίρνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου
 • Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Γραμματέας. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.
 • Το ΔΣ διοικεί την ΠΕΔ-ΑΜΘ και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Αναθέτει σε ειδικούς επιστήμονες ή επιστημονικούς φορείς ή άλλους σχετικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την έρευνα και τη μελέτη ζητημάτων που αφορούν την ΠΕΔ-ΑΜΘ και τους ΟΤΑ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
 • Αποφασίζει για τον χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων και συνεδρίων της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Ορίζει τους εκπροσώπους της ΠΕΔ-ΑΜΘ σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, επιτροπές, αποστολές κλπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Καθορίζει την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης των μελών του και των άλλων επιτροπών, συμβουλίων κλπ οργάνων και των υπαλλήλων της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας του και όλους τους κανονισμούς της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή ή σε μέλη του αρμοδιότητες του, ή αρμοδιότητες του προέδρου του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ-ΑΜΘ και τους κανονισμούς
 • Με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να συστήνει, να καταργεί ή να μεταφέρει παραρτήματα της ΠΕΔ-ΑΜΘ εντός των ορίων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.