Φόρμα σύνδεσης

Σκοπός

Δημοσιεύτηκε την Κυριακή, 03 Ιουνίου 2012 10:24

Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) έχουν ως σκοπό, ιδίως:

 1. Τη συνεργασία των Δήμων μελών τους.
 2. Την προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.
 3. Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.
 4. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των δήμων.
 5. Τη συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών, των οργάνων των δήμων.
 6. Τη συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν.
 7. Τη συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.
 8. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης.
 9. Τη συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορεις με εκπροσωπους της συμφωνα με τις σχετικες διατάξεις.
 10. Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.
 11. Την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.
 12. Την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνικη συνοχη.