Φόρμα σύνδεσης

Γενική Συνέλευση

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2012 21:41

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της ΠΕΔ-ΑΜΘ αποτελείται από τους εκπροσώπους των μελών της ΠΕΔ-ΑΜΘ, οι οποίοι είναι οι δήμαρχοι, και οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (δημοτικοί σύμβουλοι) που συνολικά ανέρχονται σε 125 μέλη.

Γενική Συνέλευση - Συνέδρια, Λειτουργία, Αρμοδιότητες
  • Η ΓΣ συγκαλείται κάθε χρόνο με απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ-ΑΜΘ σε ετήσιο τακτικό συνέδριο.
  • Η ΓΣ συγκαλείται και εκτάκτως σε έκτακτα συνέδρια, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι με απόφαση του ΔΣ που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού.
  • Η ΓΣ συγκαλείται επίσης με απόφαση του ΔΣ ύστερα από αίτηση που υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των μελών της. Στην αίτηση αναγράφονται και οι λόγοι της σύγκλησης. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη ΓΣ μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
  • Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότεροι από τους απόντες. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία η ΓΣ επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του ΔΣ μέσα σε δέκα (10) ημέρες σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣ έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον το τριάντα τις εκατό (30%) των νομίμων εκπροσώπων.
  • Προεδρείο στη ΓΣ της ΠΕΔ-ΑΜΘ είναι το ΔΣ αυτής.
  • Τα πλήρη πρακτικά της ΓΣ τηρούνται με φροντίδα και ευθύνη του Γραμματέα της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
  • Η ΓΣ εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της.
  • Η ΓΣ συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί την ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της ΓΣ.