Φόρμα σύνδεσης

Εκτελεστική Επιτροπή

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 09:27

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ-ΑΜΘ είναι πενταμελής (5μελής) και Μέλη της είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και δύο ακόμη μέλη του ΔΣ αυτής. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ-ΑΜΘ διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.

Το ΔΣ της ΠΕΔ-ΑΜΘ με την υπ. αρίθμ. 5/2024 απόφασή του, εξέλεξε τα μέλη και για την περίοδο 2024-2028 και η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

Μιχαηλίδης Σάββας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.
Δήμαρχος Δ.Νέστου

Αθανασιάδης Θεόδωρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.
Δήμαρχος Δ.Προσοτσάνης

Μίχογλου Θωμάς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ε.
Δήμαρχος Δ.Τοπείρου

Δαβής Απόστολος

ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.
Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Σουφλίου

Χαριτόπουλος Κων/νος (Ντίνος)

ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.
Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Μαρωνείας Σαπών

Εκτελεστική Επιτροπή - λειτουργία – αρμοδιότητες (Εκ.Ε)
  • Η Εκ.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, υστέρα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΠΕΔ-ΑΜΘ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Η Εκ.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της ΠΕΔ-ΑΜΘ ή σε άλλη πόλη του νομού ύστερα από σχετική απόφαση αυτής.
  • Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την επιτροπή μεσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Στην αίτηση αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
  • Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Αν η επιτροπή δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από δεύτερη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη. Η επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
  • Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Γραμματέας.
  • Η Εκ.Ε. καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της ΠΕΔ-ΑΜΘ και συντάσσει το πρόγραμμα δράσης αυτής, τα οποία υποβάλλει στο ΔΣ για έγκριση.
  • Ασκεί όσες αρμοδιότητες της μεταβιβάζει το ΔΣ.
  • Με κανονισμό που ψηφίζεται από το ΔΣ καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εκ.Ε. και η λειτουργία της.