Φόρμα σύνδεσης

Σύμφωνα με την απόφαση 57/16-11-2018 του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜ-Θ.

1. Η ΟΧΕ της ζώνης ορεινού όγκου Ροδόπης και Νέστου αποτελούσε σταθερό αίτημα της ΠΕΔ/ΑΜΘ και της ΠΕΑΣ τα τελευταία χρόνια. Η πρόσφατη εξέλιξη ικανοποιεί καταρχάς το αίτημα αυτό .Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα που απομένει για την υλοποίησή της δεν είναι μεγάλο στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ,πρέπει να ληφθεί υπόψη και να προβλεφθούν συμπληρωματικά μέτρα υποστήριξής της.

2. Επισημαίνεται ότι η πρόταση της ΠΕΔ/ΑΜΘ ήταν συνέχεια της εκπόνησης από την ίδια την αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια η οποία είχε την πρωτοβουλία ,ΕΥΔ, Δήμοι, Αναπτυξιακές ) του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης (ΟΠΒΑΟΡ),στο τέλος του 2011. Η πρώτη φάση του Προγ/τος αποφασίσθηκε να υλοποιηθεί με χρηματοδότηση ύψους 25 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ 2007-2013,σύμφωνα με την υπ’αριθ 236/2011 Απόφαση του Περ. Συμβουλίου .Επίσης είχε εκδοθεί η υπ’αριθ. 37597/ΔΕ4867/31-08-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αφορούσε στο σύστημα διαχείρισης και υλοποίησης του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου του προγράμματος είχε προσεγγισθεί επιστημονικά ‘’τι πρέπει να γίνει’’, ‘’ποιοι μπορούν να το κάνουν’’ ,με ‘’ τι κόστος ‘’ και σε ‘’ποιο χρόνο’’ μετά από εξαντλητική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς και Υπηρεσίες.

3. Το κείμενο το οποίο αποστέλλεται σήμερα από την ΕΥΔ του ΕΠ/ΑΜΘ, παρότι δεν περιέχει πιο αναλυτικά στοιχεία από το συνολικό πόνημα , αντιλαμβάνεται κανείς ότι λαμβάνει υπόψη το ΟΠΒΑΟΡ αν και σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται αυτό , προχωρώντας βεβαίως στις αναγκαίες προσαρμογές με βάση τις αναπτυξιακές εξελίξεις, το νέο ΕΣΠΑ κλπ. Επίσης διαπιστώνεται ότι στη πρόταση για διαβούλευση κρατείται οι βασικός κορμός της περιοχής παρέμβασης του ΟΠΒΑΟΡ ,ο οποίος διευρύνεται ώστε να συμπεριληφθούν περιοχές στο Δυτικό τμήμα ,αλλά και το πεδινό τμήμα κατά μήκος του ποταμού Νέστου.

Σημειώνεται ότι στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας που πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, στο άρθρο 16 παρ. 4 με θέμα τη Στρατηγική για το Τοπίο, διατυπώνεται η αναγκαιότητα για ‘’ συστηματική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης (ΟΠΒΑΟΡ)’’.

4. Σημειώνεται ότι θα βοηθούσε σημαντικά στην εξέλιξη της νέας ΟΧΕ ένας σύντομος απολογισμός σχετικά με την εξέλιξη της συνολικής παρέμβασης της Περιφέρειας και της ΕΥΔ στη περιοχή στο πλαίσιο του ΟΠΒΑΟΡ που ξεκίνησε τέλος του 2011.

5. Εκτιμάται ότι θα βοηθούσε στη φάση αυτή τους Φορείς της ΤΑ εάν γνώριζαν, σε συνέχεια των προτεινόμενων Ειδικών στόχων, εξειδικευμένες κατηγορίες δράσεων που προτείνονται ως προτεραιότητες για την περιοχή παρέμβασης ή κατά αναπτυξιακό θύλακα αυτής. Το γεγονός αυτό θα προσανατόλιζε τους Φορείς της ΤΑ κατά την διαβούλευση να λειτουργήσουν σε ένα πιο σαφή προγραμματικό πλαίσιο και να αξιοποιήσουν προτάσεις τις οποίες είχαν μελετήσει σε λεπτομέρεια π.χ. κατά την εκπόνηση του ΟΠΒΑΟΡ η του Σχεδίου για το Χωροταξικό πλαίσιο κλπ. και οι οποίες παραμένουν επίκαιρες ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησης.

6. Η συσχέτιση της νέας πρότασης με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας που μόλις εγκρίθηκε είναι ένα σοβαρό ζήτημα, δεδομένου ότι μέσω αυτού αντιμετωπίζεται συνδυαστικά ο χωρικός σχεδιασμός και ο αναπτυξιακός προγραμματισμός.

Στο νέο Χωροταξικό Πλαίσιο γίνονται πολλές ενδιαφέρουσες αναφορές και δίδονται κατευθύνσεις που σχετίζονται άμεσα με την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

-άρθρο 5 σχετικά με τους άξονες διασυνοριακής συνεργασίας
-άρθρο 6 σχετικά με τις ευρύτερες Χωρικές ενότητες
-άρθρο 8 σχετικά με τους πόρους διεθνούς κλπ. σημασίας
-άρθρο 9 σχετικά με την διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου
- >> 10 για την χωρική οργάνωση
- >> 11 σχετικά με τον προσδιορισμό βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων
- >> 15 σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
- >> 16 σχετικά με την στρατηγική για το τοπίο
κλπ.

Η ΟΧΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 που αφορά στο πρόγραμμα δράσης είναι ένα από τα εργαλεία για την υλοποίηση των προτεινόμενων στο αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο.

Εκτιμάται ότι στο σύντομο χρονικό περιθώριο του πρώτου σταδίου της διαβούλευσης οι Φορείς μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί για τα παραπάνω και ως εκ τούτου θα βοηθούσε να προβλεφθούν σχετικές αναφορές στις ενημερωτικές συσκέψεις με τους Δήμους και λοιπούς φορείς για την ΟΧΕ που η ΕΥΔ ήδη υλοποιεί, ή άλλη μαζική διαδικασία σε συνεργασία με την ΠΕΔ/ΑΜΘ.

7. Σε σχέση με τις προτεραιότητες ,τους άξονες και τους θεματικούς στόχους που προτείνονται στο κείμενο της διαβούλευσης, διαπιστώνεται ότι συνάδουν με τον χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης και μπορούν να συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος παρεμβάσεων. Με βάση το Αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο και το ΟΠΒΑΟΡ θα μπορούσε να επισημανθούν ενδεχομένως κάποια επί πλέον σημεία π.χ. ο Διασυνοριακός προσανατολισμός με βάση τους διεθνούς και περιφερειακής σημασίας άξονες που διαμορφώνονται στην περιοχή παρέμβασης.

8. Σε σχέση με την προτεινόμενη περιοχή για την εφαρμογή του Προγράμματος προτείνεται να εξετασθεί η διεύρυνση της περιοχής ώστε να συμπεριλάβει περιοχές με τα ίδια χαρακτηριστικά που πληρούν τα κριτήρια π.χ. η ορεινή βόρεια ζώνη(ευρύτερη περιοχή Ρύμης) του Δήμου Αβδήρων ,το βόρειο ορεινό τμήμα (ευρύτερη περιοχή Αισύμης)του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

9. Ο σχεδιασμός της νέας ΟΧΕ πρέπει να εξασφαλίζει την συνέργεια με μεγάλα αναπτυξιακά έργα η προγ/τα διασυνοριακού χαρακτήρα που πρόκειται να υλοποιηθούν ή υλοποιούνται, καθώς και με τις υπόλοιπες ΟΧΕ (ΣΒΑΑ, Πολιτιστική διαδρομή Εγνατίας) οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

10. Μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία που είναι η νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για να διατηρήσει τον χαρακτήρα της Ολοκληρωμένης παρέμβασης -θέμα το οποίο θεωρείται απαραίτητο-πρέπει να συνδυασθεί με την υλοποίηση παράλληλου προγράμματος που να συμπεριλαμβάνει χρηματοδοτικά και οργανωτικά μέτρα υποστήριξης των Φορέων, για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις ένταξης , ωρίμανσης και υλοποίησης έργων. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία συνεκτιμώντας την κατάσταση των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης ως προς την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και στελέχωσης των υπηρεσιών τους.