Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στις  10-9-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.15 στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, η οποία συγκαλείτε με κατεπείγουσα διαδικασία, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Αβδήρων, (3 σχετικό-α/α11/2017 ΔΣ ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β), για την ανάδειξη  ενός (1)  τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα συμμετέχουν , ως εκπρόσωποι των ΟΤΑ, , στηνΕπιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» , προϋπολογισμού 2.741.935,48 €  κατόπιν υποβολής του Α.Π 9366/3-7-2019  αιτήματος του Δήμου Αβδήρων/Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 και στ΄ του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΕΔ ΑΜΘ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ