Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις  7-10-2019    ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 13.15΄   στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος  , θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από τα Μητρώα Προσώπων (3 σχετικό-α/α11/2017 ΔΣ ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β), για την ανάδειξη  ενός (1)  τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα συμμετέχουν , ως εκπρόσωποι των ΟΤΑ, στις παρακάτω Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ. Α΄) όπως τροπ/κε και ισχύει, μετά την υποβολή σχετικών αιτημάτων των αρμόδιων φορέων :

Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου « ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού 2.860.000,00€, της ΠΑΜΘ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατόπιν υποβολής του Α.Π 5971/17-07-2019 αιτήματός της, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Δράμας.

2.ΣτηνΕπιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο Νο 14 ΔΡΑΜΑΣ -ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ », προϋπολογισμού 3.500.000,00€,  με Φ.Π.Α  της ΠΑΜΘ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατόπιν υποβολής του Α.Π 7044/20-08-2019 αιτήματός της, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Δράμας.

3. ΣτηνΕπιτροπή Διαγωνισμού του έργου«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΡΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» προϋπολογισμού 1.550.000€ με  ΦΠΑ  της ΠΑΜΘ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κατόπιν κατόπιν υποβολής  του Α.Π 02/1762/29-8-2019, αιτήματός της, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Καβάλας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΕΔ ΑΜΘ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ