Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3Η /2020

Μετά τη ματαίωση ελλείψει απαρτίας της καθορισθείσας συνεδρίασης του ΔΣ, για τις 19-2-2020, (σχετική η Α.Π 134/14-2-2020 πρόσκληση), καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση στις 24 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα , και ώρα 14.00΄, στα γραφεία της Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ., στην Κομοτηνή, Δ/νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 (3ος Όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

-Ενημερώσεις από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ. Β Μαυρίδη-Δήμαρχο Ορεστιάδας.

-Ενημέρωση για την διεκδίκηση των χερσαίων ζωνών των λιμανιών που εμπλέκονται στον πολεοδομικό ιστό των πόλεων. Εισηγητής: κ. Θ.Μουριάδης. Δήμαρχος Καβάλας.

1. Έκδοση ψηφίσματος για τα αιτήματα των σχολικών καθαριστριών. Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Λήψη απόφασης για τα αιτήματα χρηματοδότησης Δήμων στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α). Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Υποστήριξη αιτήματος για πρόσθετη χρηματοδότηση του Δ. Θάσου από το ΥΠΕΣ για την αποκατάσταση-αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα. Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Τ.Α. Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. Τροποποίηση της υπ΄αριθμό 1/2020 απόφασης (ΑΔΑ 99ΨΒΟΚΜΗ-06Χ) της ΠΕΔ ΑΜ-Θ με θέμα «Έγκριση αποδοχής παραχώρησης για χρήση ακινήτου, από την ΠΕΔ, για στέγαση των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. Αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α Α΄βαθμού ως προς την υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών – εφαρμογή κουνουποκτονιών. Εισηγητής :
Γ.Πετρίδης-Επιστημονικός Συνεργάτης Προέδρου Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.

7. Ψήφιση απολογισμού εσόδων-εξόδων ΠΕΔ ΑΜ-Θ οικ. έτους 2019.Εισηγητής Δ.Συμεωνίδης-Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.

8. Αποδοχή Τακτικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους 109.868,28 €, έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2019. Εισηγητής Δ.Συμεωνίδης-Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.

9. Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020. Εισηγητής Δ.Συμεωνίδης-Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

10. Τροποποίηση της αριθμ. 11/2017 απόφασης (ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β) της ΠΕΔ ΑΜ-Θ με θέμα: «Σχετικά με την κατάρτιση μητρώου προσώπων από την ΠΕΔ, για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α σε Επιτροπές Διαγωνισμών, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 221 παρ. 8ββ και στ΄ του Ν. 4412/2016 {( ΦΕΚ 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις ΄Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/ΕΕ)». Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

11. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Κομοτηνής, στις Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων της ΠΑΜΘ/Δ-νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης , για έργα που θα δημοπρατηθούν το έτος 2020 κατόπιν υποβολής του Α.Π: Δ.Τ.Ε. 39/08-01-2020 αιτήματός της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

12. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Ορεστιάδας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (ΔΕΥΑΟ) κατόπιν υποβολής του Α.Π 137/ 30-01-2020 αιτήματός της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

13. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Μύκης , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης» του Δ. Μύκης προϋπολογισμού 1.854.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) κατόπιν υποβολής του Α.Π: 1445/07-02-2020 αιτήματος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών αυτού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

14. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Καβάλας , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Καβάλας» της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε, εκτιμώμενης αξίας 7.202.766,79€ (χωρίς ΦΠΑ) κατόπιν υποβολής του Α.Π: 10825/10-2-2020 αιτήματός της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ