Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 24-2-2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ στα γραφεία της , στην Κομοτηνή, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως εκπρόσωποι των ΟΤΑ, στις παρακάτω Επιτροπές Διαγωνισμού Έργων του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ. Α΄) όπως τροπ/κε και ισχύει, μετά την υποβολή σχετικών αιτήματων της ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ και της ΔΕΥΑ Κομοτηνής υπό την αίρεση, της έγκρισης από το ΔΣ , συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στο Δ.Δ Χρυσοχωρίου, Γραβούνας, Ερατεινού» με προϋπολογισμό 1.796.747,97 χωρίς Φ.Π.Α € της ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ κατόπιν υποβολής του Α.Π 250/18-02-2020 αιτήματός της, από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Νέστου.

2.Στην Επιτροπή Διαγωνισμού ετήσιας βάσης, για διεξαγωγή διαγωνισμών των έργων που έχει προγραμματίσει για το έτος 2020, η ΔΕΥΑ Κομοτηνής, κατόπιν υποβολής του Α.Π 1336/21-2-2020 αιτήματός της, από το Μητρώο που καταρτίσθηκε για το Δ. Κομοτηνής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ