Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 5η /2020

Σύμφωνα το άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 27-4-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) για συγκρότηση μόνιμης επιτροπής διαγωνισμών δημοσίων έργων για το έτος 2020 από την επιτροπή διαγωνισμού από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Ορεστιάδας, κατόπιν υποβολής του Α.Π 6880/ 10-04-2020 αιτήματός της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.
2. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Δοξάτου, στις Επιτροπές Διαγωνισμού των έργων :

Α. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ – ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ προϋπολογισμού 1.790.322,58 € (χωρίς ΦΠΑ),
Β. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ προυπολογισμού 1.895.161,29 € (χωρίς ΦΠΑ),
κατόπιν υποβολής του Α.Π: 3350/09-04-2020 αιτήματος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών αυτού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Ορεστιάδας , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ προϋπολογισμού 2.306.451,61 € (χωρίς ΦΠΑ) κατόπιν υποβολής του Α.Π: 451/11-03-2020 αιτήματος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ