Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 6η /2020

Σύμφωνα το άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε σε συνεδρίαση με κατεπείγουσα διαδικασία που στις 13-5-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Νέστου , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.975.806,45 € (χωρίς ΦΠΑ) κατόπιν υποβολής του Α.Π: 4197/28-04-2020 αιτήματος του Δήμου Νέστου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης.

2. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Διδυμοτείχου , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», προϋπολογισμού 1.540.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατόπιν υποβολής του Α.Π: 3178/24-04-2020 αιτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης.

3. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Ξάνθης , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του υποέργου «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» προϋπολογισμού 2.480.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικου δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» κατόπιν υποβολής του Α.Π: 57709/Ξ-ΔΤΕ-1258/23-04-2020 αιτήματος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ/Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμου Περιβ/ντος & Υποδομών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης.

4. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο ΜΥΚΗΣ , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ -ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 3.153.225,81 € (χωρίς ΦΠΑ) κατόπιν υποβολής του Α.Π: 3968/4-05-2020 αιτήματος του Δήμου ΜΥΚΗΣ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης.

5. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Ορεστιάδας , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΜΟΥ ΑΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΖΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ» προϋπολογισμού 1.500.00,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατόπιν υποβολής του Α.Π: Η-3187/8-05-2020 αιτήματος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ/Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμου Περιβ/ντος & Υποδομών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ