Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8η /2020

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε συνεδρίαση στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30΄, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 που παρουσιάσθηκαν στις Π.Ε Ξάνθης και Ροδόπης, σύμφωνα με:

• Τις διατάξεις του αρθ. 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄).
• Την από 11/3/2020 (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
• Τις αριθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.
• Την αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Συζήτηση για την παύση ανταποκριτών ΟΓΑ σε δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Δημιουργία λαϊκών αγορών τοπικών παραγωγών με δικαιοδοσία Δήμων. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Καθορισμός δυο επομένων συνεδριάσεων εκτός της έδρας της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ και ημερομηνιών διεξαγωγής αυτών σε Σαμοθράκη και Θάσο. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Καθορισμός συνάντησης ενημέρωσης από το Δ.Σ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ . Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. Αίτημα του Δήμου Σαμοθράκης για ανάληψη από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ της διαφημιστικής προβολής του νησιού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τους θερινούς μήνες. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. Υποστήριξη αιτήματος για χρηματοδότηση του Δ. Τοπείρου από το ΥΠΕΣ προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 . Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ .Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

7. Αποδοχή Τακτικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους 109.868,95 €, έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2020. Εισηγητής : Δ Συμεωνίδης-Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.

8. Έγκριση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου, Δ΄ τριμήνου 2019. Εισηγητής : Δ Συμεωνίδης-Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ .

9. Τροποποίηση α/α 33/2019 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ ΩΟΓΟΟΚΜΗ-ΚΕ7) «Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης ΠΕΔ ΑΜ-Θ» ως προς την έναρξη λειτουργίας εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος στην Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, ήτοι από της προβλεφθείσας 1ης -1-2020, την 1η -1-2021. Δ Συμεωνίδης-Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ .

10. Τροποποίηση εν μέρει της α/α 2/2018 (ΑΔΑ :ΨΟΠΖΟΚΜΗ-5Ξ4) απόφασης του ΔΣ της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ ως προς τον ορισμό των μελών τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαδικασίας κλήρωσης για την ανάδειξη εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του), για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμού έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 περ. β΄ υποπερ. ββ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

11. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Σαμοθράκης , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισμού 1.160.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Σαμοθράκης, κατόπιν υποβολής του Α.Π: 2739/17-6-2020 αιτήματός του , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 περ. β΄ υποπερ ββ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

12. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Κομοτηνής , στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΕΤΩΝ 2020-2021», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ και ΦΠΑ, με αναθέτουσα αρχή το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, κατόπιν υποβολής του Α.Π:ΔΠΘ/ΔΤΕ/ΤΜΡ/53476/2451/483/17-6-2020 αιτήματός του , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 περ. β΄ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

13. Δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών κατά το ποσοστό συμμετοχής της ΠΕΔ ΑΜ-Θ στο μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ