Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 10η /2020

Σύμφωνα το άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 11-8-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΕΡΩΝ» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ), κατόπιν υποβολής του Α.Π 3011/27-7-2020 αιτήματός της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση η μη της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ στην Θάσο.

3. Αίτημα Δ. Σαμοθράκης προς την ΠΕΔ ΑΜ-Θ, για συνδιοργάνωση μουσικής συναυλίας στα πλαίσια πολιτιστικών δρώμενων στο Δήμο τους με το ποσό των 3.000,00 €. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ κ. Β. Μαυρίδης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ