Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11η /2020

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του αρθ. 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Συζήτηση-ενημέρωση για συμμετοχή της ΠΕΔ στη διαβούλευση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη Θράκη.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜ-Θ και EUROPE DIRECT Κομοτηνής. Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Γνωμοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για τον καθορισμό χειμερινών δρομολογίων Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Ν Έβρου Α.Ε, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την περίοδο από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως 17 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2963/2001 κατόπιν του Α.Π 147369/13292/22-09-2020 εγγράφου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών /Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, της Π.Ε Έβρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο ΤΟΠΕΙΡΟΥ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ » προϋπολογισμού 3.500.000,00 € κατόπιν υποβολής του Α.Π 3556/27-08-2020 αιτήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο ΞΑΝΘΗΣ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 1.825.000,00€ με ΦΠΑ, κατόπιν υποβολής του Α.Π 24799/24-09-2020 αιτήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΝΕΣΤΟΥ» της ΠΕ Καβάλας/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων /Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προϋπολογισμού 9.346.774,19€ κατόπιν υποβολής του Α.Π 02/6081/οικ./17-09-2020 αιτήματός της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ