Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 12η /2020

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε τακτική συνεδρίαση στις 27 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, για αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του αρθ. 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Σχετικά με τη νομιμοποίηση των καλυβών στο Δέλτα του Έβρου.
Εισηγητής: Α.Δαβής -Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Σουφλίου.

2. Σχετικά με υποβάθμιση των Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Εισηγητής . Στ. Ηλιόπουλος ΔΣ Δ. Δράμας.

3. Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού ΠΕΔ ΑΜ-Θ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Αίτημα Δήμου Ξάνθης για παραχώρηση χρήσης του ισογείου και του υπογείου χώρου του Αποκεντρωμένου Γραφείου ΠΕΔ ΑΜ-Θ στη Ξάνθη, για προσωρινή στέγαση τμήματος των οικονομικών υπηρεσιών του. Σχετ. το Α.Π 25692/30-9-2020 έγγραφο αίτημα Δημάρχου Ξάνθης κ. Ε. Τσέπελη.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ » του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Γ.Δν-νση Αγροτικής Ανάπτυξης /Δ-νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών κατόπιν υποβολής του Α.Π 3399/276121/05-10-2020 αιτήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. -Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του υποέργου «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-2020-2021»,του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 212ΣΕ03100000)» προϋπολογισμού 1.340.000,00€ με ΦΠΑ, της ΠΕ Έβρου/Δ-νση Τεχνικών Έργων, κατόπιν υποβολής του Α.Π 170520/8808/19-10-2020 αιτήματός της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

7. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο ΣΟΥΦΛΙΟΥ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 1.281.328,43€ με ΦΠΑ, της ΠΕ Έβρου/Δ-νση Τεχνικών Έργων, κατόπιν υποβολής του Α.Π 170533/8811/19-10-2020 αιτήματός της , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

8. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω)» υποέργο : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» της Περιφέρειας ΑΜΘ/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 3.950.000,00€με ΦΠΑ κατόπιν υποβολής του Α.Π οικ.644/8-10-2020 αιτήματός της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ