Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 15η /2020

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ συνεδρίαση στις 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00”, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της ΠΕΔ ΑΜ-Θ.
Εισήγηση. Δ. Συμεωνίδης-Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.

2. Αποδοχή τακτικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους 109.868,95 €, έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2020.
Εισήγηση. Δ. Συμεωνίδης-Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.

3. Έγκριση Έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου Α΄ και Β΄ τριμήνου 2020.
Εισήγηση. Δ. Συμεωνίδης-Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.

4. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και Δήμο Δράμας, στην Επιτροπή για τους Διαγωνισμούς έργων του ΟΣΕ Α.Ε έτους 2021 κατόπιν υποβολής του Α.Π 9124154/19-11-2020 αιτήματός του ως αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Κομοτηνής, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις Διαμορφώσεις Εσωτερικής Οδοποιίας Οικισμών Δήμου Κομοτηνής» προϋπολογισμού 1.244.000,00€ με ΦΠΑ κατόπιν υποβολής του Α.Π 28682/3-12-2020 αιτήματος του Δ. Κομοτηνής, ως αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Παγγαίου, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια του Δήμου Παγγαίου» προϋπολογισμού 2.944.000,00€ με ΦΠΑ κατόπιν υποβολής του Α.Π 20869/4-12-2020 αιτήματός του, ως αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ