Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3η /2021

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ σε συνεδρίαση στις 9 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00”, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
-Συζήτηση για τον εκλογικό νόμο των ΟΤΑ.

1. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Τοπείρου, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ » προϋπολογισμού 1.900.000,00 €, του Δήμου Τοπείρου, κατόπιν υποβολής του Α.Π 101/13-01-2021 εγγράφου από τον προαναφερθέντα Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Καβάλας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με δικαίωμα προαίρεσης) 54.151.326,12€, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε κατόπιν υποβολής του Α.Π 12411/19-1-2021 εγγράφου από τον παραπάνω Φορέα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Καβάλας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» προϋπολογισμού 14.180.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α Κ) κατόπιν υποβολής του Α.Π 374/4-2-2021 εγγράφου από τον παραπάνω Φορέα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Δράμας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ)» προϋπολογισμού 4.220.000,00€ με ΦΠΑ, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων κατόπιν υποβολής του 376/20-1-2021 εγγράφου από την παραπάνω υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Κομοτηνής, στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την δημοπράτηση έργων έτους 2021, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α και αναθεώρηση, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/Π.Ε Ροδόπης κατόπιν υποβολής του 15141/219/22-1-2021 εγγράφου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. Απολογισμός Έργου ΠΕΔ ΑΜ-Θ για το έτος 2020.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

7. Έγκριση προγράμματος δράσης ΠΕΔ ΑΜ-Θ για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

8. Ψήφιση απολογισμού εσόδων-εξόδων ΠΕΔ ΑΜ-Θ οικ. έτους 2020.
Εισηγητής: Δ.Συμεωνίδης , Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.

9. Αποδοχή Τακτικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους 218.739,40 €, έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2020.
Εισηγητής: Δ.Συμεωνίδης , Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.

10. Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021.
Εισηγητής: Δ.Συμεωνίδης , Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ