Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 9η /2021

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε Τακτική Συνεδρίαση την 1η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα ζητήματα.

1. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των ΟΤΑ (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο που καταρτίσθηκε από την ΠΕΔ ΑΜ-Θ για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής, στην Επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης έργων άνω του 1.000.000 € για το έτος 2021 της ΔΕΥΑΚ, κατόπιν υποβολής του Α.Π 3906/25-6-2021 εγγράφου από τον προαναφερθέντα Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/8.8.2016).
Εισηγητής: Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των ΟΤΑ (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο που καταρτίσθηκε από την ΠΕΔ ΑΜ-Θ για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ» για το έτος 2021 της ΔΕΥΑΑ, κατόπιν υποβολής του Α.Π 3818/10-8-2021 εγγράφου από τον προαναφερθέντα Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 (β) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/8.8.2016).
Εισηγητής: Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Γνωμοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ για τον καθορισμό θερινών και χειμερινών δρομολογίων Υπεραστικών Λεωφορείων Δ. Σαμοθράκης από 16.6.2021 έως 30.6.2022».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προετοιμασία (εκπόνηση σχετικής μελέτης, σύνταξη-υποβολή φακέλου κ.λπ.) και υποβολή αιτήματος καταχώρησης του κόκκινου τραχανά της Θράκης ως ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διακοπή χρηματοδότησης των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. Έγκριση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου Α΄ και Β΄ Τριμήνου 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

7. Μεταφορά ποσού 250.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών στη Τράπεζα Πειραιώς για τις λειτουργικές ανάγκες της ΠΕΔ ΑΜ-Θ.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

8. Γ’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ