Φόρμα σύνδεσης

Κομοτηνή   19-7-2022
Αριθμ. Πρωτ : 526

Ταχ.Δ/νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17
Κομοτηνή 69 132         
Τηλ: 25310 21975                                      
E-mail: info@pedamth.gr                  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   

Προς:  1. Τα Μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.
               Όπως ο πίνακας αποδεκτών  A΄.

           2Δημάρχους  μη εκλεγμένους  στο ΔΣ της  Π.Ε.Δ  ΑΜ-Θ
               Όπως ο πίνακας αποδεκτών Β΄. 

           3. Μέλη Εποπτικού Συμβουλίου  της Π.Ε.Δ  Α.Μ-Θ
              Όπως ο πίνακας αποδεκτών Γ΄.

Σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε  ενημερωτική συνάντηση  η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26-7-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ μέσω  τηλεδιάσκεψης λόγω  των εκτάκτων μέτρων προστασίας για  την αποφυγή διάδοσης του  κορωνοϊού COVID-19 ,  για  το παρακάτω θέμα:

 « Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Βασίλειο Μαυρίδη Δήμαρχο Ορεστιάδας    για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της εξόρυξης χρυσού μετά την απόφαση 21/2022   ((ΑΔΑ: 6ΞΓ6ΟΚΜΗ-ΩΕΘ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κατεβάστε την σχετική απόφαση:
Αποφ 21-2022 Εξελιξεις για το θέμα της εξόρυξης του χρυσού στη Θράκη. ΨΩΙ2ΟΚΜΗ-Γ0Τ