Φόρμα σύνδεσης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ (5η/2022)

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 06:16

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 5η /2022

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ σε Δια ζώσης Τακτική Συνεδρίαση στις 05/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄στα γραφεία της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή
Δ/νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 (3ος Όροφος), σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τ. Α .

1. Προγραμματισμός δράσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας της Π.Ε.Δ ΑΜΘ με το Χαμόγελο του Παιδιού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.
2. Παράταση χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ ΑΜ-Θ και ΕΕΤΑΑ ΑΕ με αντικείμενο την υποστήριξη των Δήμων της ΑΜ-Θ και των φορέων τους στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.
3. Έγκριση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου α΄ και β΄ τρίμηνου 2022
Εισηγητής: Δ.Συμεωνίδης, υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.
4. Γνωμοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, για τον καθορισμό θερινών και χειμερινών δρομολογίων Υπεραστικών Λεωφορείων Δήμου Σαμοθράκης, από 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2024, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Β/2001), όπως τα εισηγήθηκε ο εν λόγω Δήμος με την αριθμ ΔΣ 94/22 (ΑΔΑ ΩΥ98Ω1Λ-4Ν1) προς τη Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών της Π.Ε ΄Εβρου. (Σχετ. το Α.Π 214171/11152/26-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Μεραφορών & Επικ/νιών της Π.Ε ΄Εβρου Τμήμ. Αδειών Κυκλοφορίας).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.
5. Γνωμοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ επί προτεινομένων χειμερινών δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα από 1-10- 2022 έως 18-06-2023, σύμφωνα με το Α.Π 281380/Ξ-ΔΜΕ:16675/21-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Ξάνθης /Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.
6. Επικύρωση αριθμ. 69/2022 (ΑΔΑ: Ω5Τ7ΟΚΜΗ-ΛΣΧ) απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής περί ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου «Στερέωση αποκατάσταση Πύργου Φονιά Σαμοθράκης», προϋπολογισμού 1.200.000,00€ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με το αρθρ 221 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α) όπως τροπ/κε και ισχύει.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ