Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2η /2023

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ  της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση στις 22 -3 - 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12.00΄ η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της, που βρίσκονται επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, ΤΚ 69132,  στην Κομοτηνή, στον 3ο όροφο και τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3  του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
1. Συγχρηματοδοτούμενες Κοινωνικές Δράσεις στην ΑΜ-Θ
2. Δράσεις στους τομείς της Ψυχικής Υγείας, της Άνοιας και  της αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων στην ΑΜ-Θ
3. ΄Εγκριση Έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου Γ΄και Δ΄τριμήνου οικ. Έτους 2022.
Εισηγητής: Δ.Συμεωνίδης -Υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.
4. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Καβάλας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού  του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ Δ.Ε ΦΙΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 8.120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α (8.292.800,00€ με Φ.Π.Α), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας  (Δ.Ε.Υ.Α Κ) κατόπιν υποβολής του Α.Π 669/22-02-2023 εγγράφου από τον παραπάνω Φορέα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8  του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄), όπως τροπ/κε και ισχύει.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.
5. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Δράμας  στην Επιτροπή Διαγωνισμού των  παρακάτω έργων: 
    
(i) “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ“ προϋπολογισμού 7.304.800,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%.
(ii) “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΔΡΑΜΑΣ προϋπολογισμού 7.264.000,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας  (Δ.Ε.Υ.Α .Δ) κατόπιν υποβολής του Α.Π 1304/02-03-2023 εγγράφου από τον παραπάνω Φορέα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8  του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄) όπως τροπ/κε και ισχύει.
 
Εισηγητής των θεμάτων, εκτός του 3ου, είναι ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ