Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3η /2023

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ  της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε τακτική δια ζώσης στις 16 - 5 - 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00΄ η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της, που βρίσκονται επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, ΤΚ 69132,  στην Κομοτηνή, στον 3ο όροφο και τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3  του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Εγκλογή μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε) της Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μουμίν Οντέρ από το αξίωμα του Δημάρχου Ιάσμου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Ε ( ΑΔΑ ΒΟΖΚΟΚΜΗ-ΖΕ6). Σχετ: Η Α.Π 49276/4-4-2023 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα ΑΔΜΘ (ΑΔΑ 6ΝΧ6ΟΠ1Υ-ΑΒ6).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, Β. Μαυρίδης – Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Καβάλας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ε.Ε.Λ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ » προϋπολογισμού 10.864.000,00€ πλέον Φ.Π.Α (11.071.360,00€ με Φ.Π.Α), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α Κ) κατόπιν υποβολής του Α.Π 735/24-02-2023 εγγράφου από τον παραπάνω Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄), όπως τροπ/κε και ισχύει.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Καβάλας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ » προϋπολογισμού 81.758.929,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%, της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.ΑΜΑ.Θ Α.Α.Ε,) κατόπιν υποβολής του Α.Π 15798/03-05-2023 αιτήματός της , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄), όπως τροπ/κε και ισχύει.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 7.300.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α ) κατόπιν υποβολής του Α.Π 2394/26-4-2023 εγγράφου από τον παραπάνω Φορέα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄), όπως τροπ/κε και ισχύει.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. Συνδιοργάνωση της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ με τους Δήμους της ΑΜΘ για πραγματοποίηση πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. Αίτημα Δήμου Δοξάτου για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Άμπελος & Οίνος στον Δήμο Δοξάτου από τα βάθη των αιώνων» από τη ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΔ (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου) με την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ στο πλαίσιο της ΔραμΟινογνωσίας (27-28/5/2023). (Σχετ. Α.Π 4244/31-03-24 έγγραφο Δ.Δοξάτου ).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, Β. Μαυρίδης – Δήμαρχος Ορεστιάδας.

7. Αίτημα Δήμου Αβδήρων για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων « ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2023» .(Σχετ. Α.Π 5910/27.04.2023 έγγραφο του προαναφερθέντος Δήμου).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, Β. Μαυρίδης – Δήμαρχος Ορεστιάδας.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ