Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 9η /2023

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ σε τακτική συνεδρίαση στις 2 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί   μέσω τηλεδιάσκεψης  σύμφωνα με   τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            -Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Καβάλας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» προϋπολογισμού 81.758.929,00€ χωρίς Φ.Π.Α 24%, της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ( ΔΙ.Α.ΑΜΑ.Θ Α.Α.Ε,) κατόπιν υποβολής του Α.Π 16195/04/09/2023 αιτήματός της , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄), όπως τροπ/κε και ισχύει.

2. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Θάσου, στην επταμελή Επιτροπή Διαγωνισμού για την δημοπράτηση του υποέργου 1 με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ» της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, κατόπιν υποβολής του Α.Π 20101 /24-10-2023 αιτήματος του Δήμου Θάσου ως αναθέτουσας αρχής, (Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Θάσου-ΔΕΥΑ Θάσου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄), όπως τροπ/κε και ισχύει.

3. Αίτημα Δήμου Προσοτσάνης χρηματοδότησης για συνδιοργάνωση με την ΠΕΔ ΑΜ-Θ Πανελληνίων αγώνων «U11-U13 ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» που πραγματοποιηθούν στις 18 και 19 Νοεμβρίου στην Προσοτσάνη (Σχετ. το ΑΠ 22823/23-10-2023 έγγραφό του).

4. Αίτημα Δήμου Ορεστιάδας οικονομικής ενίσχυσης για συνδιοργάνωση με την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ του 2ου Αγώνα Δρόμου-«Ορέστης» 10 χλμ που θα πραγματοποιηθεί στις 19/11/2023 στην Ορεστιάδα. ( (Σχετ. το Α.Π 20964/20-10-2023 έγγραφό του).


5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου με θέμα «Προώθηση και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος και ανάδειξη των πεζοπορικών διαδρομών της ευρύτερης περιοχής της Ορεινής Ροδόπης και του ποταμού Νέστου»

6. Γνωμοδότηση ΠΕΔ ΑΜ-Θ, επί των προτεινομένων χειμερινών δρομολογίων 2023 Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν.Ξάνθης Α.Ε , από 2-10-2023 έως 16-06-2024 , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2963/2001, μετά από το ΑΠ 325178/18500/23-10-2023 αίτημα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, ΠΕ Ξάνθης.


-Εισηγητής των θεμάτων είναι ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, Β. Μαυρίδης – Δήμαρχος Ορεστιάδας, με την επικουρία του κατά περίπτωση αρμοδίου υπαλλήλου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ