Φόρμα σύνδεσης

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΠΕΔ/ΑΜ-Θ

Δημοσιεύτηκε την Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 07:31

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ 75/2011 ΦΕΚ 182/22-08-2011 τ. Α΄ «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε   και συμπληρώθηκε  με τα Π.Δ 94/2019 ΦΕΚ 157/11-10-2019 τ. Α΄ και  Π.Δ  3/2024 ( ΦΕΚ 3/15-01-2024 τ. Α΄)  συγκαλούμε  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ), Δημάρχους (αυτοδίκαια) , εκλεγέντες  Δημοτικούς Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους   οι οποίοι διετέλεσαν μέλη  του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ   κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο  (άρθρο 3 παρ. 2 του 3/2024 ( ΦΕΚ 3/15-01-2024 τ. Α΄), να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει στις 13 Φεβρουαρίου 2024 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.00΄ στην Κομοτηνή, στο ξενοδοχείο Chris & Eve ( 3ο  χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κομοτηνής –Αλεξανδρούπολης), για την εκλογή  των  νέων συλλογικών οργάνων της, Διοικητικού και  Εποπτικού  Συμβουλίου,  καθώς και των εκπροσώπων  αυτής στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), δημοτικής περιόδου 2024-2028.

Οι εκλέκτορες θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου  καθώς και  διπλώματος οδήγησης,  σε ισχύ.

Οι Δήμαρχοι, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ, οφείλουν να επιδώσουν με απόδειξη αντίγραφο  της παρούσας στους εκλεγέντες εκπροσώπους των Δήμων τους  και τους αυτοδίκαια συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ 75/11(ΦΕΚ 182/22-8-2011τ.Α΄) « Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» .

Επισημαίνεται ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του Π.Δ  75/11 (ΦΕΚ 182/22-8-2011τ.Α΄) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» οι υποψηφιότητες για τα συλλογικά όργανα της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ  και τους εκπροσώπους της, στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε, υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, Δήμαρχο Κομοτηνής  κ. Ι. Γκαράνη  επί ποινή αποκλεισμούμέχρι τη δέκατη πέμπτη ώρα ( 15η) της προηγούμενης  ημέρας των εκλογών.