Φόρμα σύνδεσης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ (3η/2024)

Δημοσιεύτηκε την Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024 04:13

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3η /2024

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ  της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ  σε   τακτική,  δια ζώσης   συνεδρίαση στις  27 Φεβρουαρίου 2024   ημέρα  Τρίτη  και ώρα   14.00’’ η  οποία θα πραγματοποιηθεί   στα γραφεία της, που βρίσκονται επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17,  στην Κομοτηνή ΤΚ 69132 στον 3ο όροφο  και  τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3  του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            -Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 1. Έγκριση μετακίνησης  εκπροσώπων Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ στην Αθήνα για συμμετοχή στην ΙΖ΄ Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε της 2ας /03/2024  εκλογής των  συλλογικών οργάνων της, δπ 2024-2028. Κάλυψη σχετικών δαπανών.
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παράθεση γεύματος  μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ στην Κομοτηνή.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης δημοσίευσης γνωστοποίησης σε εφημερίδα για πρόσληψη (1) ενός Επιστημονικού Συνεργάτη για την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και πληρωμής ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για πυρκαγιά στο κτήριο της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ στην Ξάνθη.
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για ανάθεση υπηρεσιών προβολής, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ. σύμφωνα με το άρθρο  16 παρ. 6 και 17 παρ. 6 του ΠΔ 75/2011 (ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. ΄Α ) « Π.Ε.Δ και ΚΕΔΕ».
 7. Υπόδειξη  ενός (1) αιρετού εκπροσώπου Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ  με τον αναπληρωτή του, προς το ΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ε  για ορισμό τους ως μέλη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε Δράμας  σύμφωνα με το ΠΔ 7/31-1-2013( ΦΕΚ Α/26). Σχετ. το ΑΠ 4195/18-12-2023 αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε.
 8. Υπόδειξη  ενός (1) αιρετού εκπροσώπου Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ  με τον αναπληρωτή του, προς το ΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ε  για ορισμό τους ως μέλη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε Καβάλας  σύμφωνα με το ΠΔ 7/31-1-2013( ΦΕΚ Α/26). Σχετ. το ΑΠ 110/16-1-2024 αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε.
 9. Υπόδειξη  ενός (1) αιρετού εκπροσώπου Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ  με τον αναπληρωτή του, προς το ΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ε  για ορισμό τους ως μέλη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε Ξάνθης   σύμφωνα με το ΠΔ 7/31-1-2013( ΦΕΚ Α/26). Σχετ. το ΑΠ  661/13-2-2024 αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε.
 10. Ορισμός τεσσάρων (4) αιρετών εκπροσώπων της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για τη συμμετοχή τους ως πρόεδροι και αναπληρωτές προέδρων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών των ΟΤΑ Ν Καβάλας( Δήμου Καβάλας, Θάσου, Παγγαίου και Νέστου), σύμφωνα  με την αριθμ. 28492/11-5-2009 (2029 Β) όπως τροπ/κε και ισχύει. Σχετ. το  ΑΠ 156893/27-11-2023 έγγραφο ΑΔΜΘ / Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Καβάλας.
 11. Ορισμός τεσσάρων (4) αιρετών εκπροσώπων της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για την συμμετοχή τους ως πρόεδροι και αναπληρωτές προέδρων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών των ΟΤΑ Ν Έβρου ( Δήμου Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου και Σαμοθράκης), σύμφωνα  με την αριθμ. 28492/11-5-2009 (2029 Β) Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών όπως τροπ/κε και ισχύει. Σχετ. το  ΑΠ 23056/14.2.2024 έγγραφο ΑΔΜΘ / Τμήμα Διοικητικό -Οικονομικό  Ν. Έβρου.
 12. Ορισμός τεσσάρων (4) αιρετών εκπροσώπων της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για την συμμετοχή τους ως πρόεδροι και αναπληρωτές προέδρων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών των ΟΤΑ Ν Ροδόπης ( Δήμου Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών, Αρριανών, Ιάσμου), σύμφωνα  με την αριθμ. 28492/11-5-2009 (2029 Β) Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών όπως τροπ/κε και ισχύει. Σχετ. το  ΑΠ 26923/21.2.2024 έγγραφο ΑΔΜΘ /ΤΜΗΜΑ Τ.Α & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
 13. Ορισμός  ενός (1) αιρετού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή  Ελέγχου Παιδικών Χαρών  Ν. Δράμας  οι οποίοι θα μετέχουν ως πρόεδρος και ως αναπληρωτής  αυτού, σύμφωνα  την  αριθμ. 28492/11-5-2009 (2029 Β) Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών. Σχετ. το Α.Π 11680/23-1-2024 έγγραφο ΑΔΜΘ/Τμήμα Διοικητικό -Οικονομικό  Ν. Δράμας.
 14. Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του της Π.Ε.Δ  ΑΜ-Θ, στην επιτροπή Αστικής Ευθύνης του άρθρου 232 του Ν. 3852/2010, με αρμοδιότητα τον καταλογισμό σε κάθε θετική ζημία που προξένησαν αιρετοί της Α/θμιας Αυτοδιοίκησης σε βάρος της περιουσίας των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ ή ιδρυμάτων αυτών. Σχετ. το Α.Π 12368/24-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησής Μακεδονίας-Θράκης /Γ.Δ.Εσωτ.Δ.Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού, Θεσσαλονίκη).
 15. Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου της Π.Ε.Δ  ΑΜ-Θ, προερχόμενο  από τον πολυπληθέστερο νομό και έναν αιρετό εκπρόσωπο, προερχόμενο από το δεύτερο σε πληθυσμό νομό της ΑΜΘ για να ορισθούν ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.Σχετ. το ΑΠ 6221/11.01.2024 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης . Τμήμα Τ. Αυτοδιοίκησης & ΝΠ Κομοτηνής.
 16. Ορισμός δύο (2) αιρετών εκπροσώπων Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012 αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης-Τμήμα Διοικητικό -Οικονομικό Ν. Δράμας. Σχετικό το Α.Π 16356/30-01-2024 αίτημα  της εν λόγω υπηρεσίας. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η έκφραση σύμφωνης γνώμης για ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών.
 17. Ορισμός δύο (2) αιρετών εκπροσώπων ΠΕΔ ΑΜ-Θ με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012 αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης-Τμήμα Διοικητικό -Οικονομικό Ν. Έβρου. Σχετικό το Α.Π 11048/22.01.2024 αίτημα  της εν λόγω υπηρεσίας. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η έκφραση σύμφωνης γνώμης για ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών.
 18. Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 VI.1 του Ν. 3852/2019 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50΄Α΄). Σχετ .το Α.Π 41068/831/08-02-2024 έγγραφο της εν λόγω υπηρεσίας.
 19.  Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Έβρου ΑΕ.
 20. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου ΠΕΔ ΑΜ-Θ με τον αναπληρωτή του στην Γενική Συνέλευση της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
 21. Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ με τον αναπληρωτή του, στη  Γενική Συνέλευση της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος ΑΕ- Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, για την τρέχουσα  Δημοτική Περίοδο.
 22. Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ με τον αναπληρωτή του, στη  Γενική Συνέλευση  του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ξάνθης «ΕΚΦΡΑΣΗ».

 -Εισηγητής των θεμάτων είναι ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Σ. Μιχαηλίδης Δήμαρχος Νέστου με την επικουρία του αρμόδιου υπαλλήλου .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ