Φόρμα σύνδεσης

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διασυνοριακής Συνεργασίας Θαλάσσιας Λεκάνης της Μεσογείου (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN) 2007-2013» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος,   προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικό-οικονομική άποψη προσφορά για την εκτέλεση Δράσεων του έργου  “MARAKANDA”.