Φόρμα σύνδεσης

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ.Θ) με την υπ. αριθ. 54/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικό-οικονομική άποψη προσφορά για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ FIGARO/FP7»

(19 Μαϊου 2015) Κατεβάστε τις διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα ερωτήματα από εδώ.