Φόρμα σύνδεσης

Διευρυμένη συνεδρίαση του ΔΣ και λήψη απόφασης  για το τελικό κείμενο με τις παρατηρήσεις της ΠΕΔ επί του  κειμένου του παραδοτέου της ΟΧΕ