Φόρμα σύνδεσης

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαίου 2018 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ στην Κομοτηνή, έκτακτη διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: