Φόρμα σύνδεσης

Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Οικονομική Διαχείριση και ν. 4555/2018»

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 07:14

Η ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των ΟΤΑ της Περιφέρειας, διοργάνωσε στις 7 Δεκ 2018 επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: "Οικονομική διαχείριση και Ν. 4555/2018".

Στόχος της επιμορφωτικής ημερίδας ήταν η παροχή γνώσεων και η αναγκαία πληροφόρηση προς τα αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη-υπευθύνους οικονομικών υπηρεσιών των δήμων και των Νομικών τους προσώπων σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.

Στην ημερίδα με εισηγητή τον κ. Αθανάσιο Παζαρλόγλου, οικονομολόγο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

- Θέματα οικονομικής διαχείρισης κατά το Β.Δ. 17-5/15-6-1959, τους Ν. 3463/2006,
N. 3852/2010, Ν. 4270/2014, το Π.Δ. 80/2016 και το Ν. 4555/2018.
- Η εφαρμογή του Δημοσίου Λογιστικού στους Ο.Τ.Α. Οι αλλαγές του Ν. 4555/2018.
- Οι έννοιες του διατάκτη και υπολόγου στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
- Η πρακτική ερμηνεία της εξειδικευμένης πίστωσης.
- Ποιος θεωρείται Π.Ο.Υ.;
- Τα στάδια της έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των Ο.Τ.Α. Χρηματικά εντάλματα.
- Αρμοδιότητες της Οικονομικής Υπηρεσίας και ειδικότερα της/ου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Η ευθύνη των υπαλλήλων και της/ου Π.Ο.Υ. κατά την άσκηση των καθηκόντων της/ου (αστική, πειθαρχική και ποινική). Η έννοια της συνυπευθυνότητας.
- Κωλύματα-Ασυμβίβαστα.
- Νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών.
- Καταλογισμοί.
- Λοιπά συναφή θέματα.
- Δημόσιες συμβάσεις. Συνοπτική παρουσίαση των πρόσφατων μεταβολών με βάση τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατεβάστε το σχετικό υλικό της Επιμορφωτικής Ημερίδας: