Φόρμα σύνδεσης

Αντικείμενο του έργου

Η Περιφερειακή Ένωση ήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜΘ) συμμετέχει στο έργο: «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AMD SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», με αρκτικόλεξο «Evros-Smolyan Road of Culture», που είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας 1 -«Quality of Life» του Προγράμματος «European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15% (ΠΔΕ), κατόπιν σύναψης της υπ' αριθμόν 14023/ΕΥΘΥ 521 Υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι, βασισμένος στους κύριους στόχους του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013, για να προστατεύσει και να προωθήσει τα πολιτιστικά πλεονεκτήματα και να δημιουργήσει την πολιτιστική συνεργασία στη διασυνοριακή περιοχή, στα πλαίσια της εφαρμογής των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

Βραχυπρόθεσμα οι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

  1. Αύξηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών,
  2. Καθιέρωση ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω, μελλοντική συνεργασία,
  3. Ανταλλαγή των εμπειριών, καλύτερων πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τομέα πολιτισμού,
  4. Εξοικείωση των πολιτών κάθε συμμετέχουσας χώρας με τον πολιτισμό της άλλης χώρας μέσω της οργάνωσης των ενημερωτικών ταξιδιών
  5. Προώθηση των πολιτιστικών σημείων του Έβρου και του Smolyan, μέσω της οργάνωσης των ενημερωτικών ταξιδιών
  6. Ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα του τουρισμού, μέσω της οργάνωσης των κύκλων μαθημάτων κατάρτισης.