Φόρμα σύνδεσης

Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή υπηρεσιών του συνόλου των εξωτερικών συνεργατών στα πλαίσια του έργου Βουλγαρο-Ελληνική συνεργασία μέσω της υποβοήθησης, παροχής υπηρεσιών και λύσεων για την προώθηση της ανοιχτής περιφερειακής ομάδας” (ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ) Project “Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” (BULGARIAN-GREEK PASSPORT)

 

Η κύρια προτεραιότητα για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη των περιοχών του Χάσκοβο, της Καβάλας και του Έβρου στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης είναι να σχεδιάσουν και να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη που βασίζεται στους τοπικούς πόρους, την ιδιαίτερα σημαντική γεωγραφική θέση και το ελεύθερο ανθρώπινο δυναμικό.

Η έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η ανάγκη για την ύπαρξη ενός συλλογικού συστήματος πληροφοριών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, η ανάγκη για τον σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς και τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ για την προώθηση τους σε νέες αγορές, η δυσκολία στην εύρεση κατάλληλων κατευθύνσεων του στρατηγικού σχεδιασμού και διοίκησης επιχειρήσεων - όλα αυτά μας προκάλεσαν στο να αναπτύξουμε μια αρχική ιδέα σε ένα σχέδιο που έχει ως στόχο να επιτύχει την υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Ομάδες στόχοι

 • Οι υποψήφιοι επενδυτές
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην διασυνοριακή περιοχή
 • Εκπρόσωποι των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή των συνόρων
 • Οι πολίτες της παραμεθόριας περιοχής του Χάσκοβο, Καβάλας και Έβρου


Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 • Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας στο Χάσκοβο
 • Προώθηση των επενδύσεων και των επιχειρηματικών ευκαιριών στην διασυνοριακή περιοχή
 • Τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης
 • Εφαρμογή μάρκετινγκ για την προσέλκυση επενδυτών στην διασυνοριακή περιοχή
 • Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και Προώθηση της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή
 • Εισαγωγή και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης των επιχειρηματικών Info-Points
 • Ανάπτυξη του ανταγωνισμού και του γενικότερου οικονομικού και εμπορικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων στην περιοχή των συνόρων


Εταίροι του έργου

 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Maritza Χασκόβου,
 • Δήμος Χασκόβου,
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης