Φόρμα σύνδεσης

 

  

Την Παρασκευή 17 Μαίου 2013 και στην Αίθουσα Γραφείων έδρας ΠΕΔ/ΑΜΘ - Στίλπωνος Κυριακίδη 17 - 69100 – Κομοτηνή, η ΠΕΔ/ΑΜΘ διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα: «Το νέο σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020 και ο ρόλος της Α΄βάθμιας Αυτοδιοίκησης».

Το εργαστήριο απευθυνόταν στα στελέχη των Δήμων που απασχολούνται με τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων (στελέχη υπηρεσιών προγραμματισμού και τεχνικών υπηρεσιών, ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, γενικοί γραμματείς κ.λ.π.).

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να γίνει σε βάθος ανάλυση του περιεχομένου του ΣΕΣ 2014 – 2020, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, αλλά και των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την τελική κατάρτιση του που θα περιλαμβάνει και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, με ειδικότερη αναφορά στην Α΄βάθμια Αυτοδιοίκηση.

Ο διάλογος που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο με τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας και την Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, συνέβαλε στην κατανόηση των παραπάνω και στην δρομολόγηση των κατάλληλων διαδικασιών και προτάσεων, ώστε η Α΄βάθμια Αυτοδιοίκηση να παρουσιάσει την ανάλογη ετοιμότητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 • Το νέο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020 και η Α΄βάθμια Αυτοδιοίκηση και η εξειδίκευσή του σε σχέση με την Α΄βάθμια Αυτοδιοίκηση
  (
  Μίχος Νίκος, Σύμβουλος Ανάπτυξης ΠΕΔ ΑΜΘ)
 • Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ (2007 – 2013) στην Περιφέρεια ΑΜΘ ως βάση για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020.
  (
  Πιτσινίγκος Βασίλης, Προϊστάμενος Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΑΜΘ)
 • Πρόταση Περιφέρειας ΑΜΘ για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής προγ/κής περιόδου 2014 – 2020
  (
  Καλούδης Κωνσταντίνος., Προϊστάμενος Γεν. Διεύθυνσης Αν. Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας ΑΜΘ)
 • Συμπεράσματα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου – Οι προοπτικές νέων παρεμβάσεων στο ΣΕΣ 2014 – 2020
  (
  Κουδουμάκης Παναγιώτης, Προϊστάμενος Μονάδας Α΄ - Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΑΜΘ)
 • Συζήτηση 

Τα συμπεράσματα του εργαστηρίου:

● Στο εργαστήριο συμμετείχαν 40 στελέχη από 18 Δήμους μέλη της ΠΕΔ/ΑΜΘ. Πρόκειται για στελέχη κυρίως από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Προγραμματισμού καθώς και Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχων.

● Εισηγητές στο εργαστήριο ήσαν στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, τις Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προγραμματισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ και της ΠΕΔ.

● Το εργαστήριο περιελάμβανε εισηγήσεις με τρόπο ώστε να καλυφθούν θέματα όπως:

- Η συνέχεια των έργων από το ΕΣΠΑ στο ΣΕΣ 2014 – 2020 για την Περιφέρεια ΑΜΘ.
- Η ανάλυση των στρατηγικών αξόνων του ΣΕΣ 2014 – 2020 και η εξειδίκευση τους για την Α΄βάθμια Αυτοδιοίκηση καθώς και η πρόταση της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Τα Προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο του ΕΣΠΑ και οι προοπτικές νέων παρεμβάσεων στο ΣΕΣ 2014 – 2020.

Ολες οι εισηγήσεις δόθηκαν σε CD στους παρευρισκόμενους (ακολουθούν στο τέλος του άρθρου για να τις κατεβάσετε)

● Μετά την παρουσίαση εισηγήσεων επακολούθησαν τοποθετήσεις των στελεχών των Δήμων και συζήτηση με τους εισηγητές. Τα βασικά θέματα στα οποία εστιάσθηκε το ενδιαφέρον με τα συμπεράσματα αναφέρονται παρακάτω:

◊ Στο θέμα του σχεδιασμού του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Περιφέρεια ΑΜΘ σε σχέση με τα ολοκληρωμένα προγράμματα, υπήρξε προβληματισμός ως προς την ζώνη της Περιφέρειας η οποία βρίσκεται μεταξύ των ημιορεινών περιοχών και των παράκτιων περιοχών, με δεδομένο ότι δίδεται η δυνατότητα παρεμβάσεων στην ορεινή ζώνη μέσω του προγράμματος «Ροδόπη», στις αστικές περιοχές μέσω των προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης και στην παραλιακή ζώνη μέσω του προγράμματος των Παράκτιων Περιοχών.
Ο προβληματισμός εστιάστηκε εάν η ζώνη αυτή μπορεί να αποτελέσει ενιαία περιοχή παρεμβάσεων μέσω των νέων εργαλείων όπως αυτά των «Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων». Ο προβληματισμός επεκτάθηκε στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων αναπτυξιακών αναγκών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις, σε νησιωτικές περιοχές και σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από φτώχεια.
Σε κάθε περίπτωση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα σημαντικό απόθεμα μελετών σχεδιασμού για συγκεκριμένες περιοχές που εκπονήθηκαν από την Περιφέρεια ΑΜΘ σε, οι οποίες μελέτες πρέπει να αξιοποιηθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

◊ Επισημάνθηκε ότι για την αξιοποίηση του ΣΕΣ 2014 – 2020 οι Δήμοι πρέπει να έχουν σχεδιάσει μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων τις παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση ως προς τις αναγκαίες τροποποιήσεις των Τεχνικών Προγραμμάτων, τις προβλέψεις στον προϋπολογισμό κ.λ.π. σε περίπτωση αναθέσεων ολοκληρωμένων προγραμμάτων, μελετών κ.λ.π.

◊ Τονίσθηκε ιδιαίτερα η δυσμενής κατάσταση ορισμένων Δήμων που δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό ώστε να προετοιμασθούν και να ωριμάσουν έργα.
Ειδικότερα τα στελέχη των Δήμων εστίασαν στις συνθήκες ανταγωνισμού που επιβάλλουν οι κανονισμοί ως προς την υποβολή και έγκριση έργων σε ένα περιβάλλον όπου δεν επικρατούν οι ίδιες συνθήκες για όλους τους Δήμους.

◊ Συζητήθηκε το θέμα της αξιοποίησης της Τεχνικής βοήθειας για να καλύψει ειδικότερες ανάγκες προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων των φορέων της Α΄βάθμιας Αυτοδιοίκησης.

◊ Εντοπίσθηκε η ανάγκη συστηματικής καταγραφής των ελλείψεων των Δήμων ανά θεματική ενότητα (ύδρευση, αποχέτευση κλπ) μέσω της αξιοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων, πρωτοβουλία που μπορεί να αναλάβει η ΠΕΔ.

◊ Ιδιαίτερα συζητήθηκε το θέμα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και η ανάγκη να συμπεριληφθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η δυνατότητα χρηματοδότησης μελετών ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΑΠ κλπ.
Προσδιορίσθηκε το επόμενο εργαστήριο στελεχών να έχει ως θέμα τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και να συσχετισθεί με το πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας ΑΜΘ που βρίσκεται σε εξέλιξη.

◊ Προβληματισμός υπήρξε σε σχέση με τις επικείμενες Δημοτικές εκλογές και κατά πόσο αυτές μπορούν να επηρεάσουν τους σχεδιασμούς που τα στελέχη των Δήμων θα εισηγηθούν το επόμενο διάστημα. Τονίσθηκε η αναγκαιότητα να υπάρχει συνέχεια όσον αφορά στην αναπτυξιακή στρατηγική των Δήμων.

◊ Επισημάνθηκε η αδυναμία σχεδιασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων στον πρωτογενή τομέα στο βαθμό που η διαχείριση του προγράμματος γίνει όπως στο τρέχον ΕΣΠΑ από το αρμόδιο Υπουργείο. Γενικότερα η περιφερειακή δομή και διαχείριση των προγραμμάτων είναι επιτακτική ανάγκη για να υπάρξει αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση έργα που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας να διαχειρίζονται από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας

◊ Στην Περιφέρεια και στους Δήμους υπάρχουν έμπειρα στελέχη τα οποία υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην υποστήριξη και υλοποίηση του ΣΕΣ 2014 -2020. Στην κατεύθυνση αυτή ζητήθηκε η ενίσχυση και στήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των νέων συναδέλφων.

◊ Η ΠΕΔ με τον θεσμό των εργαστηρίων έχει ως σκοπό να στηρίξει αποτελεσματικά τα στελέχη στο επίπεδο της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της πληροφόρησης. Για το λόγο αυτό παράλληλα με την υλοποίηση του εργαστηρίων σε νέες θεματικές ενότητες, η ΠΕΔ με ειλημμένη απόφαση του Δ.Σ. προτίθεται να ενισχύσει το δίκτυο στελεχών με συνεχείς ενημερώσεις και αμφίδρομη πληροφόρηση.

Ο συντονιστής του εργαστηρίου
Νίκος Μίχος
Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΠΕΔ/ΑΜΘ