Φόρμα σύνδεσης

Ταυτότητα

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2012 09:01

Η μεταρρύθμιση που έγινε πρόσφατα στην Ελλάδα και αφορούσε στη δημιουργία ισχυρών και ολιγάριθμων Δήμων προέβλεψε ταυτόχρονα τον μετασχηματισμό των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων που λειτουργούσε σε επίπεδο Νομού, σε μία Ενωση Δήμων σε επίπεδο Περιφέρειας.

Για την Περιφέρεια ΑΜΘ η καινοτομία και το ισχυρό σημείο της νέας Ενωσης είναι η ύπαρξη Περιφερειακής δομής των Δήμων, με ταυτόχρονη αναφορά στο τοπικό επίπεδο μέσω της λειτουργίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε κάθε ένα από τους 5 Νομούς της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αυτή η δυναμική που ισχυροποιείται μέσω της τοπικής προσέγγισης και της περιφερειακής έκφρασης καθιστά την ΠΕΔ/ΑΜΘ ισχυρό εργαλείο υποστήριξης και προώθησης νέων καινοτόμων αντιλήψεων με σκοπό την υποβοήθηση του αναπτυξιακού ρόλου των Δήμων.

Η ΠΕΔ/ΑΜΘ συνεχίζει το αξιόλογο έργο που έχει παραχθεί τα τελευταία 25 χρόνια από τις Τοπικές Ενώσεις σε ζητήματα όπως :

  • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας πόλεων και φορέων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνών, αναπτυξιακών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης για έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδιαίτερα μέσω πιλοτικών προγραμμάτων.
  • Προώθηση ενεργειών που αξιοποιούν τους ενδογενής πόρους και προωθούν την ισόρροπη ανάπτυξη των Δήμων, στο πλαίσιο της ανοικτής πόλης, καθώς και τη δικτύωση τους με αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους, γεγονός που εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή.
  • Προώθηση ενεργειών που προσδίδουν ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα ιδιαίτερα σε προβληματικές περιοχές στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Η ΠΕΔ διαθέτει 14 άτομα προσωπικό μεταξύ των οποίων ειδικούς με σημαντική εμπειρία σε εξειδικευμένα θέματα : τοπικής ανάπτυξης, πολεοδομικής οργάνωσης, οργάνωσης υπηρεσιών των Δήμων, ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας , σχεδιασμού και προγραμματισμού.

Το προσωπικό κατανέμεται στην Κεντρική Μονάδα και στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στους 5 Νομούς της Περιφέρειας ΑΜΘ τα οποία διαθέτουν επίσης  σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό.