Φόρμα σύνδεσης

Στο πλαίσιο του συμβουλευτικού και υποστηρικτικού της ρόλου προς τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ, διοργάνωσε ημερίδα παρουσίασης ερευνών και μελετών σε ζητήματα ενδιαφέροντος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και ειδικοί συνεργάτες, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με το θεματικό περιεχόμενο της ημερίδας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2024 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Chris & Eve στην Κομοτηνή, παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες μελέτες:

α. «Προοπτικές εξέλιξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ». Πρόκειται για τρεις έρευνες που εκπονήθηκαν από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ, οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα λειτουργίας των σχολικών μονάδων αλλά και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία της ελληνικής πολιτείας, στοχεύουν στον ορθότερο προγραμματισμό των Δήμων τόσο ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ελλείψεων των σχολικών μονάδων όσο και ως προς την αντιμετώπιση της δημογραφικής μεταβολής.

β. «Οργάνωση και αξιοποίηση των Δημοτικών αθλητικών υποδομών στην ΑΜ-Θ». Η καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων της Περιφέρειας, ο εντοπισμός ελλείψεων και η διερεύνηση δυνατοτήτων των αθλητικών υποδομών, η δημιουργία κανονισμών λειτουργίας, η εκπαίδευση στελεχών για την οργάνωση αθλητικών εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη μοντέλων διοίκησης αθλητικών οργανισμών είναι ορισμένοι από τους στόχους της εν λόγω έρευνας, η οποία εκπονήθηκε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ.

γ. «Η χάρτα του αθλητικού τουρισμού και της αναψυχής στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Σχεδιασμός αθλητικών γεγονότων για βιώσιμη ανάπτυξη». Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας, εκπονούμενης από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ, αναδεικνύονται μεταξύ άλλων ζητήματα σχετικά με τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, τη διαχείριση κινδύνων σε αθλητικά γεγονότα, τη σύνδεση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον πολιτιστικό τουρισμό, τον οικονομικό σχεδιασμό και την προώθηση αθλητικών γεγονότων.

δ. «Έρευνα για τα λαϊκά δρώμενα και τις παραδοσιακές ενδυμασίες στον χώρο της ΑΜ-Θ». Η εν λόγω μελέτη, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, στοχεύει στην ανάδειξη διαφορετικών εκδοχών στα κατά τόπους δρώμενα και τις τοπικές ενδυμασίες, στη διάχυση των τοπικών πολιτισμών και των ιδιαιτεροτήτων τους και στην ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτιστικών φορέων και συλλόγων ως κύριων μοχλών διαχείρισης της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

ε. «Αποτίμηση χωρικών στρατηγικών στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ». Μέσα από τη μελέτη που εκπονήθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., αναδεικνύονται τόσο τα δυνατά σημεία όσο και οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στον σχεδιασμό, τη διαδικασία διαβούλευσης και το σύστημα διακυβέρνησης των χωρικών στρατηγικών (ΟΧΕ- ΒΑΑ) της ΠΠ 2014- 2020. Η αξιοποίηση των διαπιστώσεων και των προτάσεων της μελέτης κρίνεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση των νέων σχεδίων ΟΧΕ- ΒΑΑ των Δήμων για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027.

στ. «Συγχρηματοδοτούμενες Κοινωνικές Δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ (Περίοδος 2023- 2024)». Η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από την ΠΕΔ ΑΜ-Θ, καταγράφει τις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ κοινωνικές δομές και δράσεις στον χώρο της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και καταλήγει σε χρήσιμες διαπιστώσεις και προτάσεις στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των παρεχόμενων από τους Δήμους κοινωνικών υπηρεσιών.

Συνημμένα, μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας, καθώς επίσης και τις εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν.