Φόρμα σύνδεσης

Εποπτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 10:27

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ-ΑΜΘ αποτελείται από τρία (3) μέλη και η θητεία του διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο. Η ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και Εκτελεστικής Επιτροπής και Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ-ΑΜΘ δεν είναι συμβατή στο ίδιο πρόσωπο.

Τα μέλη του, εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για την περίοδο 2019-2023 σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 4/2019 συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜΘ, έχουν ως ακολούθως:

Καγιάογλου Αναστάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.
Δήμαρχος Παρανεστίου

Θεοδωρίδης Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.
Δημοτικός Σύμβουλος Κάτω Νευροκοπίου

Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής

Εποπτικό Συμβούλιο - λειτουργία - αρμοδιότητες
  • Το ΕΣ συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις μήνες, καθώς και όταν οι ανάγκες της ΠΕΔ-ΑΜΘ το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου του. Το Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Επί τριμελών ΕΣ απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη.
  • Οι αποφάσεις του ΕΣ λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στις αποφάσεις καταχωρίζεται υποχρεωτικά και η γνώμη - άποψη της μειοψηφίας
  • Το ΕΣ ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΠΕΔ-ΑΜΘ. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ερευνά τα τηρούμενα βιβλία και τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την οικονομική διαχείριση. Στην έκθεση αναγράφεται υποχρεωτικά και η τυχόν υπάρχουσα γνώμη της μειοψηφίας.
  • Η έκθεση του ΕΣ αποστέλλεται στο ΔΣ, το οποίο υποχρεούται αμέσως να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την τακτοποίηση των τυχόν αναγραφομένων σ' αυτήν παραλείψεων ή παροχή των απαιτούμενων τυχόν διευκρινίσεων προς το ΕΣ, με τεκμηρίωση των απόψεων του ως προς το ορθό και νόμιμο των γενομένων δαπανών.
  • Η έκθεση του ΕΣ αποστέλλεται προς την ετήσια τακτική ΓΣ, η οποία και αποφασίζει σχετικά. Αποστέλλεται επίσης και προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο της ασκούμενης εποτείας του.